Agor Amgueddfa Ceredigion yn swyddogol

12/09/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Agorwyd yn swyddogol Amgueddfa Ceredigion a’r Canolfan Croeso newydd yn Aberystwyth ar nos Wener, 8 Medi gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion sy’n ymddeol, Bronwen Morgan.

Mae’r Amgueddfa wedi ei drawsnewid i fod yn adeilad agored sy’n arddangos ei gasgliadau diddorol. Mae’r Canolfan Croeso yn ganolbwynt cyfeillgar newydd i ymwelwyr ddysgu am y sir. Mae mynedfa i’r Amgueddfa a’r Canolfan Croeso yn rhad ac am ddim.

 

Croesawyd pawb i’r noson gan Gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Lynford Thomas cyn i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn a Sally Edwards o’r Gronfa Dreftadaeth y Loteri (GDL) gynnig anerchiad. Yna torrwyd y rhuban a dadorchuddiwyd plac i goffáu’r agoriad gan Bronwen Morgan.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr, Bronwen Morgan, “Roedd hi’n fraint o’r mwyaf i agor yn swyddogol y datblygiad campus hwn cyn i mi ymddeol. Dw i’n ffyddiog bydd y datblygiad yma yn gaffaeliad penigamp i’r dref i ddenu ymwelwyr o bob cwr o’r wlad, a thu hwnt.”

 

Fe ddiolchodd yr aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Datblygu Cymunedol, y Cynghorydd Gareth Lloyd i bawb am fynychu a chynnig sylwadau wrth gloi’r noson. Tywyswyd pawb trwy’r adeilad ar ddiwedd y noson.

 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, “Rwy’n hynod falch i weld rhan gyntaf y cynllun cyffrous o roi gwell mynediad i’r cyhoedd i drysorfa hanesyddol Amgueddfa Cyngor Sir Ceredigion yn dod i fwcwl. Cymerodd sawl blwyddyn i ddechrau gweld gwireddu’r weledigaeth wreiddiol o uno ein gwasanaeth amgueddfaol gyda’r Gwasanaeth Twristiaid er mwyn tynnu sylw at gasgliad a ddisgrifiwyd fel “a jewel in the crown” yn ogystal â denu mwy o bobl i ddefnyddio cyfleusterau’r hen Coliseum a fu yn ganolfan i ddiddanu ymwelwyr a thrigolion lleol yn y blynyddoedd a fu. Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi ein cynorthwyo yn y gwaith.”

 

Adfywiad

 

Dywedodd Richard Bellamy, Pennaeth y GDL yng Nghymru, “Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae Amgueddfa Ceredigion wedi cael ei drawsnewid i ymwelwyr y dyfodol. Mae ysbryd yr adeilad rhestredig gradd II – Theatr y Coliseum- wedi cael ei adfywio tra’n sicrhau bod yr amgueddfa’n parhau i fod yn fodern, yn weithredol, ac yn bwysicaf oll, yn barod i groeso ymwelwyr am flynyddoedd i ddod.”

 

Cynhaliwyd diwrnod o hwyl i deuluoedd ar ddydd Sadwrn 9 Medi. Mwynhaodd teuluoedd orymdaith ar y Prom yn Aberystwyth i’r Amgueddfa ble cynhaliwydamryw o weithdai yn yr awditoriwm. Gorffennwyd y diwrnod â Thwmpath a drefnwyd gan Ddawnswyr Gwerin Aberystwyth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru