Canlyniadau Chwilio yn categori Barn

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Blwyddyn newydd gyffrous i bapur newy...

03/01/2018
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd papur newydd Y Cymro yn dychwelyd yn 2018 ac y mae Wyn Williams, cydlynydd Cyfeillion y Cymro yn ysgrifennu darn arbennig yma i Lleol.cymru, ble mae’n datgelu fod y cerddor a'r cyn newyddiadurwr, Gruff Meredith wedi cael ei benodi yn gyfarwyddwr gweithredol y papur newydd.

darllenwch mwy

Noson Gwylwyr S4C ar ei ffordd i Sir Gâr

19/05/2017
Categori: Barn, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Gyda'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar Ganolfan S4C Yr Egin ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, fe fydd Noson Gwylwyr S4C yn ymweld a Chaerfyrddin nos Iau nesaf.

darllenwch mwy

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd

17/10/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd


Made in Cardiff.

Ar Hydref 15 fe wnaeth rhywbeth newydd ymddangos ar setiau teledu trigolion Caerdydd - sianel newydd lleol o'r enw Made in Cardiff.
 
Huw Onllwyn Jones, o wefan Pobol Caerdydd, fu'n bwrw golwg dros noson agoriadol y sianel newydd ar ran BBC Cymru Fyw:
 
Gwasanaeth newydd
 
Rwy'n caru Caerdydd - ac 'rwyf wrth fy modd gyda'r syniad o gael sianel deledu i'r ddinas.
 
Rwy'n gwybod, fodd bynnag, fod llawer o'r sianeli lleol sydd eisoes yn darlledu mewn rhannau eraill o'r DU (megis Llundain) mewn trafferth. Ac felly, gyda chryn nerfusrwydd, fe bwyntiais fy remote at fy nheledu fflat-sgrin a deialu 134 ar y gwasanaeth Freeview.
 
"Plis, gad i hwn fod yn dda&hellip ...

darllenwch mwy

Menywod mewn Busnes - A allwn ni wir ...

10/10/2014
Categori: Arian a Busnes, Barn

Ar hyn o bryd, mae menywod yn dechrau ddwywaith cymaint o fusnesau â dynion, ond a yw hyn yn arwydd clir ei bod yn dod yn well i fenywod mewn busnes? Mae menywod yn parhau i orfod dygymod â nifer ddiddiwedd o rwystrau i gyrraedd eu nodau gyrfaol, gan gael eu bwrw o'r neilltu'n aml oherwydd stereoteipio ar sail rhyw, rhagfarn o ran dyrchafiad a'r teulu; gan eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial. Yn wir, yn y DU, canfuwyd fod y rhan fwyaf o fenywod mewn cyflogaeth yn cael eu cyflogi'n is na'u Skillset, ac amcangyfrifir pe bai'r DU, o'r diwedd, yn defnyddio potensial llawn menywod yn y gwaith, gallem gynhyrchu £ 23 biliwn (2% Cynnyrch Domestig Gros).
 
Felly, beth s ...

darllenwch mwy

Ble ti'n mynd i fyw?

09/10/2014
Categori: Barn, Iaith, Newyddion

Mae digwyddiad unigryw'n cael ei gynnal i bobl ifanc Ceredigion i'w helpu i ateb y cwestiwn 'Ble ti'n mynd i fyw?'.
 
Bydd y noson, a gynhelir am 7.30pm ar 17 Hydref 2014 yng Nghlwb Rygbi Aberaeron, yn ceisio ysgogi pobl ifanc i ddechrau meddwl ble maen nhw eisiau byw, a'I hannog i gynnig syniadau ynghylch sut y gall systemau cynllunio ac ati eu helpu i aros yn eu cymunedau lleol.
 
‘Ble ti’n mynd i fyw?’ yw un o’r cwestiynau pwysicaf sy’n wynebu pob person ifanc yng Ngheredigion. Yn aml, nid pobl ifanc sy’n cael dweud beth yw’r ateb i’r cwestiwn hwn, ond pobl eraill sy’n penderfynu ar sail rheolau cynllunio sy’n swnio ...

darllenwch mwy

90% yn dweud 'Ie' dros annibyniaeth i...

17/09/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae diwrnod mawr yr Alban bron â chyrraedd a fory bydd y penderfyniad mwyaf yn hanes y wlad yn cael ei wneud - a fydd yr Alban yn wlad annibynnol? Dros yr wythnos ddiwethaf,  rydym wedi bod yn rhedeg pôl piniwn er mwyn i chi gael rhoi eich barn, ac mae’r canlyniadau i mewn. 
 
 
Cwestiwn 1
 
A ydych yn credu dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol? 
 
A chefnogaeth i ochr annibyniaeth oedd yn amlwg, gyda 90% yn dweud y dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol, a dim ond 7% yn meddwl y gwrthwyneb a 3% yn ansicr. 
 

Sylwadau un person oedd:
 
‘Cyfle anhygoel. Ni ddylid ei wastraffu’
 
Barn un ...

darllenwch mwy

‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug!

05/09/2014
Categori: Addysg, Barn, Iechyd, Newyddion

Felly, beth yw’r bwlch hyder? Mae chwiliad Google cyflym a’r canlyniad cyntaf a awgrymir yn nodi bod y ‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug. Dechrau gwych, ond gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad gwirioneddol yn gyntaf. Mae’r bwlch hyder yn wahaniaeth mewn hyder rhwng y rhywiau sy’n achosi i fenywod ddal eu hunain yn ôl o ddyrchafiadau a thrafodaethau ynglŷn â chyflog er gwaethaf eu lefel cymhwysedd. Mae llawer o wahanol esboniadau am y ffenomen hon, a mwy na llond dwrn o erthyglau sy’n ei wrthod yn gyfan gwbl, felly gadewch i ni ddechrau gyda’r ystadegau a’r ffeithiau.
 
Nid oes unrhyw wahaniaeth yng ngalluoedd men ...

darllenwch mwy

85% yn dweud bod tocynnau’r Eisteddfo...

14/08/2014
Categori: Barn, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

85% yn dweud bod tocynnau’r Eisteddfod yn rhy ddrud - y canlyniadau yma


Eisteddfod Genedlaethol 2014

Gyda llawer o drafod ar y cyfryngau cymdeithasol ar bris mynediad i’r Eisteddfod eleni, mae canlyniadau ein holiadur, ‘Ydi pris mynediad i’r Eisteddfod Genedlaethol werth yr arian?’ wedi’n cyrraedd.

Manteisiodd Lleol.net ar y cyfle i gael golwg manylach ar farn pobl ac, yn bwysicach, i roi'r cyfle i’r Eisteddfod Genedlaethol ymateb i’r drafodaeth. Dros yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth dros 240 o bobl ymateb i’r holiadur ac mae’r canlyniadau wedi bod yn ddiddorol ac ychydig yn ofidus.

O’r holl ymatebion, roedd 80% o bobl yn yr Eisteddfod fel ymwelwyr, gyda’r gweddill naill ai’n cystadlu, yn gweithio neu’n ardda ...

darllenwch mwy

Ydy pris mynediad i’r Eisteddfod Gene...

12/08/2014
Categori: Barn, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ar ôl sawl dydd o gystadlu, siopa a chymdeithasu mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi denu miloedd o bobol ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.
 
Yn ystod yr amser paratoi a hefyd yn ystod y dyddiau cyntaf mae nifer o bobol wedi sôn am lwyddiannau'r eisteddfod a nifer wedi sôn am elfennau lle mae modd gwella.
 
Un o'r elfennau sydd wedi bod yn amlwg iawn ar Trydar a Facebook dros yr wythnosau diwethaf yw pris mynedfa i'r maes, gyda rhai yn meddwl fod y pris yn un rhesymol a rhai yn anghytuno. Beth yw eich barn chi?  A yw prisiau mynediad yn deg?
 
Dyma be ddwedodd y digrifwr Phil Evans:
 
"I am a fan of the Eisteddfod Genedlaethol Cymru a ...

darllenwch mwy

Urdd yn ystyried newidiadau

02/12/2013
Categori: Addysg, Barn, Celfyddydau, Chwaraeon, Cystadlaethau, Iaith

Urdd yn ystyried newidiadau


A fydd amseroedd cystadlu yn newid?

Mae gweithgor gafodd ei sefydlu gan yr Urdd i edrych ar syniadau i ddatblygu'r Eisteddfod yn dweud y dylid ystyried symud amseroedd cystadlu a'u cynnal yn hwyrach yn y dydd.
 
Ymhlith argymhellion eraill mae sefydlu Pafiliwn Technoleg a hefyd gwneud mwy i "hyrwyddo'r cyfleoedd mae technoleg yn ei gynnig trwy'r Gymraeg i fywydau pobl ifanc."
 
Mae'r gweithgor, o dan gadeiryddiaeth y barnwr Nic Parry, yn cynnig 12 o argymhellion fydd yn cael eu hystyried gan Fwrdd yr Eisteddfod yn eu cyfarfod nesa' yn Aberystwyth yn Ionawr 2014.
 
"Wrth gyflwyno argymhellion ac argraffiadau gwaith ymchwil manwl gan dîm y Gweithgor, dwi'n awyddus i bwysleisio mai dechrau'r daith yw ho ...

darllenwch mwy