Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1188 cofnodion | Tudalen 118 o 119

Rhaglen Hyfforddiant Menter Caerdydd ...

10/11/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd,  yn falch i gyhoeddi’r rhaglen hon o gyrsiau hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Oedolion yr Hydref hwn.
 
Cyrsiau mis Tachwedd/Rhagfyr
 

Hylendid Bwyd Lefel 2 (1 diwrnod) –Tachwedd 17 / £80Warden Tân Lefel 2 (1 diwrnod) – Tachwedd 24 / £60Gwella’ch Cymraeg (Cwrs Glowyi Iaith) –  Rhagfyr 2 / £80Delio ac Unigolion Heriol (Cwrs 1 diwrnod) –Rhagfyr 10 / £80Cymorth Cyntaf Lefel 2 (1 diwrnod) – Rhagfyr 11 / £80

 
Os hoffech archebu lle ar un o'r cyrsiau, dilynwch y linc isod i ...

darllenwch mwy

Cymru O'r Awyr

05/11/2014
Categori: Hamdden

Mae'r defnydd o awyrennau di-beilot, neu drôns gan y lluoedd arfog yn rhwygo barn. Ers tro mae 'na brotestiadau wedi bod yn Aberporth, Ceredigion ac yn Hydref 2014 daeth cadarnhâd y bydd 'na brofion yn cael eu cynnal gan y llu awyr yn Llanbedr, Meirionnydd.
Ond nid y lluoedd arfog yn unig sy'n defnyddio'r drôns erbyn hyn. Maen nhw yn cael eu defnyddio gan heddluoedd a chwmnïau preifat; mae Amazon ymhlith y cwmnïau sy'n ystyried eu defnyddio, â hynny er mwyn dosbarthu parseli.
Felly oes 'na ddibenion gwerth chweil i'r peiriannau yma? Un sy'n eu defnyddio yn rheolaidd yw Alex Rees, perchennog cwmni ffilm a ffotograffiaeth Mighty Sky yn Abertawe. Bu'n sô ...

darllenwch mwy

25 peth nad oeddech efallai yn ei wyb...

29/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

1. Yn y lle cyntaf roedd y Ffair Aeaf ond yn mynd i redeg fel arbrawf am dair blynedd, i weld a fyddai’n ymarferol. Ond bu hi’n llwyddiant ysgubol o’r flwyddyn gyntaf a ’dyw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddim wedi edrych yn ôl er 1990.
 
2. Am y 12 mlynedd gyntaf achlysur undydd cymharol fach oedd y ffair. Dim ond wedi i geffylau a chŵn hela gael eu cyflwyno’n llwyddiannus yn ffair 2001 (blwyddyn clwy’r traed a’r genau) y dechreuwyd ei chynnal dros ddau ddiwrnod yn y blynyddoedd dilynol i wneud lle i’r dosbarthiadau a’r cystadlaethau ychwanegol.
 
3. Mae’r gymdeithas yn cael y fraint eleni o groesawu Ei ...

darllenwch mwy

Dathlu bwyd gorau Ceredigion

22/10/2014
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Dathlu bwyd gorau Ceredigion


Bwyd gorau Ceredigion

Hydref yw'r mis mae ardal Bae Ceredigion yn dathlu cyfoeth ei chynnyrch a chynhesrwydd croeso'r Cardi. Dyma gyfle gwych i brofi a mwynhau blasau newydd ac i ennill gwobrau bwyd arbennig gyda eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014.
 
Dewch i ddarganfod cynnyrch gwych o ffermydd a chynhyrchwyr Ceredigion, siopau fferm, a llefydd hynod i fwynhau pryd ar draws Ceredigion.
 
Casglwch eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014 o un o Ganolfannau Croeso Ceredigion yn Aberystwyth, Aberaeron neu Aberteifi neu o unrhyw un o'r busnesion sy'n cymeryd rhan yn yr ymgyrch eleni.(gwelwch y rhestr isod)
 

Pasbort Mis Bwyd Bae Ceredigion 2014
 
Newydd ar gyfer 2014 -'Pasbort ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r rhai fydd yn camu nôl i'r ...

16/10/2014
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Nos Sadwrn, 1 Tachwedd bydd modd gweld 17 unigolyn dewr yn teithio yn ôl i Gymru yn ystod 1525 mewn cyfres hanes byw newydd ar S4C, Y Llys.
 
Bydd y criw yn byw, gwisgo, hamddena a gweithio fel pobl yng nghyfnod oes y Tuduriaid mewn Llys yn Nhre-tŵr ger Aberhonddu yng ngodre Bannau Brycheiniog.
 
Mae cyfres Y Llys yn dilyn cyfres lwyddiannus y llynedd, Y Plas gan gwmni Boom Pictures Cymru ar gyfer S4C, oedd yn canolbwyntio ar fywyd mewn plasty yn Llanerchaeron yn 1910.
 
Bydd modd dilyn hynt a helynt y criw mewn yn ystod Tachwedd a Rhagfyr wrth iddynt ymdopi â bywyd mewn Llys Tuduraidd yn 1525. Bydd bywyd yn heriol iddynt, wrth i'r 17 ddygymod gydag amodau sy ...

darllenwch mwy

Dadorchuddio Mapiau cerdded a dringo ...

24/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd mapiau diwygiedig newydd yn cael eu dadorchuddio heddiw ac maent yn dangos ym mhle y gall pobl archwilio a mwynhau cefn gwlad Cymru. 
 
Mae cefn gwlad ac amgylchedd naturiol Cymru ymhlith rhai o asedau gorau’r wlad ac yn atyniad aruthrol i gerddwyr sy’n cyfrannu mwy na £630 miliwn i economi Cymru. 
 
Mae’n bwysig nodi fod y mapiau newydd, a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi eu hadolygu’n drylwyr gan dirfeddianwyr a ffermwyr sy’n berchen ar y tir. 
 
Meddai Richard Owen, Rheolwr y Rhaglen, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae ein cefn gwlad yn un o’r prif resymau pam y mae cymaint o bobl yn ymweld ...

darllenwch mwy

Gwelliannau i Goedwig Pen-bre ar fin ...

23/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd gwaith pwysig yn cychwyn ym mis Medi i gynnal a chadw Coedwig Pen-bre, ar arfordir gorllewin Cymru ger Llanelli, mewn rhaglen barhaus i wella coetiroedd Cymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Fe fydd y prosiect tri mis yn parhau gyda’r gwaith o deneuo’r goedwig, lle bydd oddeutu 4500 tunnell o binwydd Corsica yn cael eu cwympo a’u symud. Bydd hyn yn creu lle i wahanol blanhigion a choed dyfu’n naturiol, yn ogystal â gwneud lle i goed newydd i gael eu plannu. 
 
Canlyniad hwn yw y bydd yn arwain at goedwig fwy amrywiol bydd yn gynefin gwell i fywyd gwyllt a lle gwell i’r rhai sy’n ymweld â’r ardal. 
&n ...

darllenwch mwy

Cyfle i holi am gwympo coed yng nghoe...

16/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl sy’n byw ger coedwig Cwmcarn, Caerffili neu sy’n ei mwynhau, i ddod draw i’r Canolfan Ymwelwyr ar Ddydd Sul 21 a Dydd Llun y 22 o Fedi rhwng 10yb - 2yh i ganfod mwy am y bwriad i gau Ffordd y Goedwig. Mae hwn yn angenrheidiol fel y gellir cwympo coed yno er mwyn ceisio taclo clefyd sy’n lladd coed llarwydd. Coed llarwydd yw 78% o’r coed sy’n tyfu ar hyd y ffordd.
 
Bydd Ffordd y Goedwig, sef ffordd saith milltir o hyd trwy goedwig Cwmcarn, yn cau Ddydd? Sul 2 Tachwedd 2014 er mwyn caniatáu i dimau fynd ati’n ddiogel i baratoi, cwympo a symud? mwy na 150,000 o goed heintiedig oddi ar fwy na 162 ...

darllenwch mwy

Mwynhewch Ŵyl Caru Cefn Gwlad Abertawe

29/08/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Cynhelir yr Ŵyl Caru Cefn Gwlad gyntaf yn Abertawe y mis nesaf, cyfle i ddysgu am ein hamgylchedd. Cynhelir yr ŵyl dros 16 (6 - 21 o Fedi) o ddiwrnodau gyda bron 60 o ddigwyddiadau gwahanol ar draws Gwyr a Mawr. 
 
Dewch wyneb yn wyneb a byd natur ar daith gerdded bywyd gwyllt, cymerwch ran mewn anturiaeth crefft y goedwig neu dysgwch sgiliau newydd. 
 
Mae’r digwyddiadau i gyd yn dod o dan un o’r themâu yma sef Mwynhau, Dysgu neu Gofalu. Trefnwyd yr Ŵyl gan Dîm Cadwraeth Natur Dinas a Sir Abertawe ond mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal gan sefydliadau eraill. 
 
Darllenwch ymlaen i weld y rhaglen lawn a gw ...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn Annog: “Peidiwch a Tha...

25/08/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.
 
Dywedodd Gweinidog cysgodol y Blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, tra bod Cymru yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr, ei bod mewn perygl gael ei thanwerthu oherwydd ei chyllideb farchnata gymharol fechan.
 
I danlinellu ei bwynt, defnyddiodd Aelod Cynulliad Ynys Môn ffigyrau sy’n dangos fod Visit Wales yn derbyn dim ond £7 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru. Ar y llaw arall, mae’r corff cyfatebol yn yr Alban yn derbyn £47 miliwn o gyllid. 
 
Dyw ...

darllenwch mwy