Aelod Annibynnol y Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: Swydd di-dâl

Dyddiad Cau: 22/11/2018 (151 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Aelod Annibynnol y Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Tymor penodol cychwynnol o dair blynedd
Mae'r swydd yn un ddi-dâl er ein bod yn talu treuliau teithio a chynhaliaeth resymol
Cynhelir cyfarfodydd fel arfer ym Mae Caerdydd

Rydym yn chwilio am aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi sefydlu Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol i'w gefnogi wrth gyflawni'r cyfrifoldebau o ran recriwtio a rheoli staff, tâl a thelerau gwasanaeth wrth ddiwallu anghenion llywodraethu ein Cyngor a'n Swyddog Cyfrifyddu (sef ein Prif Weithredwr) ar gyfer y sefydliad a sicrhau eu bod yn cyfrannu'n effeithiol o ran cyflawni nod strategol y Cyngor a'i anghenion busnes.

Rydym â diddordeb arbennig mewn ymgeiswyr gyda hanes o lwyddo mewn uwch swyddi ym maes Adnoddau Dynol, yn ddelfrydol a oedd yn cynnwys gweithio yn y sectorau cyhoeddus a/neu elusennol, a mantais fydd meddu ar achrediad CIPD a chyda phrofiad o weithio yn rhan o bwyllgor.

Rydym hefyd yn awyddus i glywed oddi wrth ymgeiswyr gyda phrofiad o fod yn uwch rheolwyr, â dealltwriaeth o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus neu drydyddol ac, o ddewis, â phrofiad o ddarparu gwasanaethau proffesiynol mewn sector penodol sy'n darparu budd i bobl Cymru.

Byddai o les hefyd feddu ar brofiad uniongyrchol o reoli newid ac ymdrin â'r her sydd â sawl agwedd a wyneba sefydliadau cyhoeddus yn yr amgylchedd presennol.

Bydd yn rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus arddangos parodrwydd i fynychu a chyfrannu at gyfarfodydd y Pwyllgor a chefnogi nodau, gwerthoedd ac amcanion Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Am fanylion pellach am y rôl, ewch i www.celf.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Iau 22 Tachwedd 2018
Dylid anfon CV, llythyr cyflwyniadol byr (dim rhagor na dwy ochr A4) a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal at ad@celf.cymru

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*