Cydlynydd Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd (Cyfnod Mamolaeth)

Trosolwg

Bod yn gyfrifol am gydlynu Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd gan gynnwys gweinyddu a threfnu cyfarfodydd o’r Rhwydwaith a threfnu digwyddiadau arbennig ar gais neu ar ran y Rhwydwaith.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Cyflog: £21,074 - £23,111

Dyddiad Cau: 28/03/2019 (59 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Storiel Ffordd Gwynedd Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 1DT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nêst Thomas

Ffôn: 01286 662632

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y Swydd.
•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.
•I fod yn gyfrifol am gydlynu Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd a’i weithgareddau gyda phwyslais weithredol ar gydlynu prosiectau Dysgu Teulu a gwirfoddoli gyda phartneriaid.

Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer

Cyfrifoldeb am fonitro cyllidebau gweithgaredd prosiect y Rhaglen Cyfuno.

Prif Ddyletswyddau.

•Bod yn gyfrifol am gydlynu Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd gan gynnwys gweinyddu a threfnu cyfarfodydd o’r Rhwydwaith.
•Trefnu digwyddiadau arbennig ar gais neu ar ran y Rhwydwaith.
•Cydlynu Prosiect Dysgu Teulu Gwynedd trwy cydweithio gydag ysgolion, partneriaid y Rhwydwaith Cyfuno a darparwyr allanol.
•Cydweithio gyda Tim Cymunedau’n 1af Gwynedd yn ystod y cyfnod cychwynnol er mwyn sicrhau trefniadau trosiannol llyfn o ran prosiectau sydd yn trosglwyddo.
•Monitro, casglu adborth a gwerthuso gweithgareddau’r rhwydwaith a chadw bas data o astudiaethau achos.
•Cyfrannu at adroddiadau monitro bob 6 mis i Lywodraeth Cymru. Paratoi adroddiadau cynnydd yn reolaidd a monitro ac adrodd ar wariant y gyllideb gweithgareddau Cyfuno.
•Cydlynu rhaglen wirfoddoli gyda phartneriaid y Rhwydwaith gan ddarparu cefnogaeth i sefydlu gweithdrefnau gwirfoddoli, trefnu a chydlynu rhaglen o hyfforddiant gwirfoddoli i bartneriaid a gwirfoddolwyr.
•Bod yn gyfrifol am gydlynu a goruchwylio hyfforddiant i ddatblygu capasiti gwirfoddoli partneriaid a sgiliau gwirfoddolwyr (e.e. Arts Award, Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ayb).
•Marchnata a chyfathrebu gwaith y Rhwydwaith i’r cyhoedd ac unrhyw gyfleon o ddiddordeb ar draws y Rhwydwaith.
•Sicrhau bod y cynllun gweithgarwch yn cael ei gyflawni ar ran y Rhwydwaith.
•Adnabod unrhyw ffynonellau cyllido a nawdd perthnasol allai gefnogi gweithgareddau’r Rhwydwaith Cyfuno.
•Gweithio yn agos gyda‘r Gwasanaeth Adfywio Cymunedol.
•Gweithio yn agos gyda’r Gwasanaeth Amgueddfeydd a’r Celfyddydau gan gynnwys tîm Storiel a gwasanaethau perthnasol eraill o fewn i’r Cyngor a chyda partneriaid y Rhwydwaith.
•Cwblhau tasgau eraill sy’n ofynnol dan reolaeth strategol a gweithredol y gwasanaeth
•Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
•Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.
•Gweithredu o fewn polisïau’r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
•Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data
•Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.
•Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
•Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin

Amgylchiadau Arbennig. . e.e. angen i weithio oriau anghymdeithasol, trefniadau gwaith arbennig, a.y.y.b.
Gweithio penwythnosau, gwyliau banc a gyda’r nos yn achlysurol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*