Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio

Trosolwg

Cyfrannu’n arweiniol a strategol fel aelod o’r Tim Arweinyddiaeth at gyflawni gweledigaeth a nodau ac amcanion cynllun busnes Grŵp Cynefin a sicrhau sefydliad cadarn ei lywodraeth a’i sylfaen ariannol

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £72,250 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/09/2017 (274 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yn ein swyddfa yn Ninbych a Phenygroes

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 01745 818407 / 01745 818474

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

Arweinyddiaeth a Strategaeth

• Cyfrannu at osod a gwireddu nodau, amcanion a blaenoriaethau corfforaethol y sefydliad fel aelod ymroddedig o’r Tim Arweinyddiaeth

• Cyfrannu drwy gyfrwng papurau a thrafodaethau at hyrwyddo asiad tynn rhwng aelodau’r Bwrdd Rheoli / Pwyllgorau a rheolwyr gwasanaethau i greu unoliaeth dehongliad a chyfeiriad

• Cefnogi’r Prif Weithredwr, a dirprwyo ar ei ran pan fydd angen, a chefnogi Cyfarwyddwyr a Rheolwyr mewn adrannau eraill i wireddu amcanion trawsadrannol

• Arwain, goruchwylio a chefnogi y tîm o reolwyr yn yr Adran, gan gadw gorolwg ar strwythurau ac adnoddau timau a’u hyfforddiant, ac ar bolisïau, gweithdrefnau a chyflwyniad y gwasanaethau, a’u hadolygu’n rheolaidd.

Perthynas gyda rhanddeiliaid a phroffil y busnes

• Hyrwyddo blaengaredd ac effeithiolrwydd y gwasanaethau amrywiol a ddarperir gan Grŵp Cynefin a meithrin perthynas gadarn a manteisiol gyda phartneriaid a rhan-ddeiliaid

• Cynrychioli’r sefydliad mewn cyfarfodydd a digwyddiadau o bob math, boed yn berthnasol i’r maes eiddo, yn ymwneud â chwsmeriaid a’r gymuned, neu’n delio â’r cyfryngau

• Arwain ac ysbrydoli’r Adran Gwasanaethau Adfywio wrth gynllunio, darparu, arloesi, a cheisio gwelliant i’r amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau y bydd timoedd yr Adran yn gyfrifol amdanynt neu’n cyfrannu tuag atynt.

Gwarchod y Stoc Tai a’r Strategaeth Stadol

• Gwarchod perthnasedd a chynaladwyedd y stoc tai drwy weithredu Strategaeth Stadol a phrosesau cefnogol, fydd yn cadw golwg ar broffil tai a demograffeg ac economaidd y cymunedau lle mae’r stoc, er mwyn sicrhau bod ein tai yn parhau yn addas i’r diben ac yn diwallu angen, o ran lleoliad, natur a chyflwr

• Sicrhau a goruchwylio rhaglen flynyddol sylweddol o safleoedd i’w datblygu a thai parod i’w prynu, ar gyfer eu rhent neu eu rhan-brynu, drwy gymorth grant a dulliau cynaliadwy eraill, gan dalu sylw i flaenoriaethau’r Strategaeth Stadol.

• Cadw gorolwg strategol ar gyflwr y tai a’r buddsoddiad ynddyn nhw, er mwyn llunio rhaglenni cynnal a chadw strategol a thymor hir i gadw’r tai mewn cyflwr ardderchog. Gweithredu fel ceidwad cyllideb gynnal a chadw flynyddol.

• Cadarnhau a hyrwyddo datblygiad y gwasanaethau Cartrefi Fforddiadwy a Hwyluswyr Tai Gwledig rhanbarthol mewn partneriaeth gyda’r awdurdodau leol a rhanddeiliaid eraill.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Cynllun Corfforaethol 2017-20 Grŵp Cynefin  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (fersiwn pdf)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (fersiwn word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)