Cyfieithydd dan hyfforddiant

Trosolwg

Mae’r swydd dan hyfforddiant hon yn benodiad cyfnod penodol o chwech i naw mis yn y lle cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn derbyn hyfforddiant strwythuredig ym maes cyfieithu testun gan anelu...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: Band Rheoli 3 (EO) (£21,051 - £28,154)

Dyddiad Cau: 03/09/2018 (199 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y swydd: AC-022-18

Teitl y swydd: Cyfieithydd dan hyfforddiant

Sgiliau Iaith Cymraeg: Mae angen i ddeiliad y swydd fod â sgiliau gwrando, siarad, ddarllen ac ysgrifennu lefel 5. Mae rhagor o wybodaeth am ein lefelau Cymraeg i’w gweld ar dudalen 4.

Band cyflog: Band Rheoli 3 (EO) (£21,051 - £28,154)

*Bydd cyfieithwyr dan hyfforddiant sy’n cyrraedd y safon ddisgwyliedig, yn cael eu dyrchafu i swydd barhaol gyda chyflog o rhwng £26,917 a £36,909 a lwfans o £3,191.30.

Cyfnod:Cyfnod penodol o rhwng chwech a naw mis i gychwyn. Yn amodol ar gyrraedd y safon ddisgwyliedig, dyrchefir yr ymgeisydd llwyddiannus i swydd barhaol wedi hynny.

Gwasanaeth:
Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Archwiliad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:

Mae’r swydd dan hyfforddiant hon yn benodiad cyfnod penodol o chwech i naw mis yn y lle cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn derbyn hyfforddiant strwythuredig ym maes cyfieithu testun gan anelu at gyrraedd safon cyfieithydd ar Fand Rheoli 2. Ar yr amod eich bod yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig, cynigir swydd barhaol ichi ar gyflog o rhwng £26,917 a £36,909 a lwfans o £3,191.30. Disgwylir i’r rhaglen hyfforddiant gymryd rhwng chwech a naw mis, neu lai os tybir eich bod yn barod, er y bydd yn rhaid ichi gwblhau cyfnod prawf o chwech mis cyn cael cynnig cyflogaeth barhaol. Byddwch yn cael eich asesu’n barhaus drwy gydol y cyfnod hyfforddi a bydd yn rhaid ichi gyrraedd y safon ddisgwyliedig.

Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn:

• cyfieithu dogfennau'r Comisiwn o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg ac yn prawfddarllen dogfennau y mae staff y Cynulliad yn eu drafftio yn Gymraeg;
• darparu cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg yng nghyfarfodydd llawn a chyfarfodydd pwyllgor y Cynulliad;
• hwyluso gwaith Aelodau a Chomisiwn y Cynulliad drwy ddarparu cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn cynadleddau a digwyddiadau o bob math ar ystâd y Cynulliad ac oddi arni;
• paratoi ac yn cyhoeddi trawsgrifiadau o gyfarfodydd llawn a chyfarfodydd pwyllgor y Cynulliad;
• cefnogi amcanion y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ac yn monitro a rheoli’r cynllun hwnnw.

Tasgau allweddol:
• cyfieithu testun o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg;
• parchu cyfrinachedd ac ymdopi â gweithio mewn awyrgylch wleidyddol;
• gweithio’n annibynnol ac fel aelod o dîm ehangach er mwyn cynhyrchu gwaith rhagorol;
• derbyn arweiniad a chyngor rheolwyr ac ymgymryd ag unrhyw dasgau rhesymol yn ôl y gofyn;
• defnyddio systemau technoleg gwybodaeth a meistroli’r feddalwedd berthnasol.

Bydd y disgrifiad swydd yn datblygu dros gyfnod, ac yn cysylltu â Chynllun Rheoli Perfformiad ac Adolygu Datblygiad

Dyddiad cau: 10.00 3 Fedi 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*