Cyfieithydd

Trosolwg

Cyfieithu pob math o ddogfennau amrywiol i’r Saesneg a’r Gymraeg. Darparu gwasanaeth cyfieithu-ar-y-pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn cyfarfodydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru.

Cyflogwr: GwE

Cyflog: £28,221 – £30,756

Dyddiad Cau: 23/08/2018 (210 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Gogledd Cymru – i’w drafod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sion Wyn Evans, Rheolwr Busnes [Dros Dro]

Ffôn: 0300 500 8087

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PWRPAS CYFFREDINOL Y SWYDD

Cyfieithu pob math o ddogfennau amrywiol i’r Saesneg a’r Gymraeg. Darparu gwasanaeth cyfieithu-ar-y-pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn cyfarfodydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru.

PRIF GYFRIFOLDEBAU / TASGAU ALLWEDDOL
1. Darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru. Gwasanaeth o’r Gymraeg i’r Saesneg yn unig yw hwn.
2. Darparu’r gwasanaeth uchod fel sy’n ofynnol gan GwE os bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar y cyd â sefydliadau eraill.
3. Sicrhau bod yr offer cyfieithu’n gweithio’n iawn ar bob adeg.
4. Cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau i’r Saesneg a’r Gymraeg.
5. Gwirio eich gwaith eich hun a gwaith aelodau eraill y tîm er mwyn sicrhau cysondeb o ran arddull, geirfa ac ati.
6. Prawf ddarllen dogfennau sy’n cael eu hanfon i’r Uned Gyfieithu er sicrhau arddull addas, cywirdeb iaith, geirfa gywir ac ati.
7. Comisiynu gwaith gan gyfieithwyr allanol (unigolion a chwmnïau), yn ôl y gofyn.
8. Goruchwylio ansawdd gwaith cyfieithu gan sefydliadau allanol.
9. Datblygu’r gwasanaeth a’r modd y caiff ei ddarparu trwy gynllunio busnes, gosod targedau, arfarniadau, adnabod anghenion hyfforddi, meincnodi a pharatoi, cyhoeddi a mynd ati’n rheolaidd i adolygu data priodol ar berfformiad.
10. Datblygu’r gwasanaeth trwy drefniadau gweithio ar y cyd a threfniadau cydweithredol gyda chyrff eraill yn y sector cyhoeddus a, lle y bo’n briodol, cyrff yn y sector preifat.
11. Ymgynghori ag asiantaethau mewnol ac allanol i lunio gwasanaeth cyfieithu effeithiol sy’n gysylltiedig â’r Polisi Iaith Gymraeg.

Cyfieithydd

[Dros Dro – tan 30/04/2018]

CYFLOG: S4 [£28,221 – £30,756]

Lleoliad: Gogledd Cymru – i’w drafod

Cytundeb dros dro dros gyfnod Mamolaeth – Amodau a Thelerau Gwaith Llywodraeth Leol yn berthnasol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Sïon Wyn Evans, Rheolwr Busnes [Dros Dro] GwE ar 0300 500 8087 neu defnyddiwch y blwch e-bost uchod.

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru neu cysylltwch ar 01286 679076.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbys Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)