Cynorthwyydd Gohebiaeth

Trosolwg

Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gohebiaeth i ymuno â ni.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £18,388 - £19,759

Dyddiad Cau: 17/12/2018 (160 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Uned 3 Parc Gwyddoniaeth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwenan Jones

Ffôn: 01970 636296

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gohebiaeth i ymuno â ni. Dyma gyfle gwych i ymuno a chwmni blaengar a gweithio ar brosiect yn niwydiant amaethyddol Cymru.

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

• Cydweithio gyda’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth
• Gweithio’n annibynnol er mwyn cynhyrchu gohebiaeth ar gyfer holl ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio gan gynnwys gwahoddiadau, negeseuon testun a newyddlen digwydiadau
• Cyfrannu at weithgareddau eraill ac amcanion cyffredinol Menter a Busnes

Prif Gyfrifoldebau

• Gweithio’n annibynnol a bod yn gyfrifol am weithdrefnau creu gwahoddiadau o’r amser mae’r digwyddiad wedi ei gymeradwyo ar y CMS hyd nes y byddant wedi mynd allan i’r busnesau.
• Cydlynu gohebiaeth yn amserol ar gyfer digwyddiadau sydd ar y gweill gan gynnwys gwahoddiadau, negeseuon testun a newyddlen digwyddiadau
• Sicrhau bod y system CMS yn cael ei chadw yn gyfredol ac effeithiol er mwyn hwyluso’r broses o gynhyrchu gwahoddiadau’n brydlon
• Sicrhau cywirdeb ieithyddol a thechnegol wrth lunio a pharatoi gwahoddiadau i ddigwyddiadau trwy gydweithio gyda’r adran gyfieithu a Swyddogion Datblygu a Thechnegol Cyswllt Ffermio
• Sicrhau bod y gwahoddiadau’n barod i gael eu hanfon yn brydlon ac i’r cyfeiriadau cywir
• Cynhyrchu rhestrau postio perthnasol ar gyfer digwyddiadau
• Monitro’r broses argraffu er mwyn sicrhau bod y gwahoddiadau ar gael yn brydlon
• Sicrhau bod yr holl ohebiaeth yn gywir ac o safon uchel
• Cydweithio gyda’r tîm marchnata i sicrhau bod unrhyw ymgyrchoedd perthnasol yn cael sylw amserol ar wahoddiadau
• Cyfathrebu gyda’r asiantaethau allanol perthnasol fel y bo’n ofynnol
• Darparu cymorth a chefnogaeth ddibynadwy ac effeithiol yn y swyddfa

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3, neu’n uwch, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol
• Sgiliau gweinyddol a rhyngbersonol gwych
• Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Publisher, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
• Sgiliau cydlynu gwych
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog llafar ac ysgrifenedig gwych
• Gallu mewnbynnu data’n gywir ac i gydymffurfio â deddfau diogelu data perthnasol
• Sgiliau cydlynu a threfnu o safon uchel
• Sgiliau ysgrifennu dwyieithog cywir
• Sgiliau gwasanaeth y cwsmer da
• Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaethyddol /gwledig
• Blaengar a brwdfrydig am waith yr Adran Materion Gwledig
• Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau ymlaen yn effeithlon
• Gallu parhau gyda’ch gwaith eich hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm

Manteisiol
• Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Gwenan Jones ar 01970 636296.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 20 Rhagfyr. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, 17 Rhagfyr 2018.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)