Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Trosolwg

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 15/08/2018 (218 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (Cymraeg yn hanfodol)

RS50152820

Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Adnoddau

Graddfa:Gradd 4

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau:15/08/2018

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt uchel ei pharch hon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn rhoi gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor i drigolion Caerdydd ac i ddefnyddwyr gwasanaeth eraill. Os ydych yn frwd dros sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ac mae gennych agwedd gadarnhaol, dyma gyfle gyrfaol i chi.

Mae angen Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid ar y tîm. Bydd angen i chi ymrwymo i ddeall, cefnogi a chynghori pob math o gwsmeriaid sy’n gwneud ymholiadau ynghylch holl wasanaethau’r Cyngor drwy nifer o wahanol ffyrdd (gan gynnwys dros y ffôn, dros y we, dros e-bost, negeseuon llais a negeseuon testun). Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu gweithio’n dda mewn tîm a dylent wybod sut i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg gwybodaeth mewn amgylchedd lle cwsmeriaid yw’r flaenoriaeth. Mae’r gallu i ddadansoddi amgylchiadau cwsmeriaid, a chydymdeimlo â nhw ac i i roi cyngor manwl gywir ac ystyrlon i gwsmeriaid ac aelodau eraill o’r tîm yn rhan bwysig o’r swydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt yn ateb galwadau rhwng 8.30am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae patrwm shifftiau priodol ar waith. Fodd bynnag, gallai’r oriau gwaith hyn newid.

Darperir hyfforddiant llawn ac nid oes angen profiad blaenorol o weithio mewn canolfan alwadau/gyswllt.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae manylion llawn pob swydd i’w gweld yn y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person.

Fel arall, gallwch ofyn am becyn cais drwy gysylltu â Cysylltu â Chaerdydd ar 2087 2088.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Bydd angen caniatâd gan y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog perthnasol neu’r uwch swyddog a enwebwyd, nad yw ar raddfa is na RhG2 neu, yn achos staff ysgolion, gan y Pennaeth/Corff Llywodraethu.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau’n sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu’n well. Felly, er nad yw’n ofynnol er mwyn gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:
25 oed ac iau
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*