Dylunydd Graffeg (cyfnod mamolaeth)

Trosolwg

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £22,432 - £24,105

Dyddiad Cau: 23/05/2018 (243 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyth, Llanelwy, Bangor, Caerdydd neu Meifod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elin Jones

Ffôn: 01248 668640

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

• Gweithio yn unol â briffiau dylunio penodol i greu cysyniadau graffeg a chynlluniau ar gyfer arddangosfeydd a chyhoeddiadau trosglwyddo gwybodaeth
• Gweithio yn agos iawn gyda’r rheolwr llinell a fydd yn darparu arweiniad a rheolaeth ar y rhan fwyaf o waith dylunio Cyswllt Ffermio
• Creu dogfennau ac ymateb i ofynion eraill Menter a Busnes yn ôl y galw

Prif Ddyletswyddau

• Amrediad llawn o wasanaethau dylunio graffeg i Cyswllt Ffermio, gan gynnwys creu cysyniadau, graggef a chynlluniau ar gyfer yr arddangosfeydd a chyhoeddiadau Trosglwyddo Gwybodaeth
• Datblygu gwaith dylunio ar gyfer ei argraffu, y we a’r cyfryngau hyrwyddo electronig
• Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu ac aelodau eraill y tîm i gwblhau’r prosiectau dylunio o’r dechrau hyd y diwedd
• Helpu i hybu brand Cyswllt Ffermio drwy gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol
• Defnyddio technegau creadigol ac arloesol i gyrraedd cynulleidfa eang i hyrwyddo’r gwaith
• Gwerthuso gofynion dylunio’r prosiect ac awgrymu’r fformat / opsiynau gorau sydd ar gael o fewn yr amser
• Rheoli’r berthynas gydag amrywiaeth eang o gyflenwyr, yn arbennig cwmniau atgraffu, datblygwyr ac ati i sicrhau gwerth am arian ac ansawdd uchel cyson
• Gweithio i amserlen y prosiect, sydd yn aml yn ddyddiadau tynn, gan sicrhau ansawdd a safon uchel
• Sicrhau bod yr holl gyhoeddiadau ac arddangosfeydd sy’n wynebu’r cwsmer yn cwrdd â safonau brandio corfforaethol Llywodraeth Cymru

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill fel y bo’n ofynnol
• Cynrychioli Menter a Busnes fel y bo’n ofynnol

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Gradd mewn dylunio graffeg neu gymhwyster wedi’i seilio yn y gwaith neu brofiad cyfatebol
• Profiad o reoli a darparu atebion creadigol
• Agwedd ffres a phortffolio dylunio arloesol a chreadigol
• Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaethyddol / gwledig
• Sgiliau trefnu gwych, gan gynnwys rheoli amser, ar gyfer yr holl ohebiaeth copi caled ac electronig
• Profiad o reoli ffeiliau gan gynnwys defnyddio meintiau a fformatau amrywiol
• Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu (llafar ac ysgrifenedig) gwych i unigolion a grwpiau o amrywiol feintiau
• Profiad a gwybodaeth am holl Gyfres Greadigol Adobe - yn benodol Illustrator Photoshop ac InDesign
• Sgiliau rhyngbersonol gwych
• Gallu gweithio ar ei b/phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm
• Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau ymlaen yn effeithiol
• Agwedd hyblyg a’r gallu i weithio i amserlenni tynn
• Gallu cadw data’n gyfatebol â deddfau diogelu data perthnasol
• Gallu gweithio i ddyddiadau tynn
• Gallu ysgogi ei hun i weithio, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni ei amcanion a’i waith ei hun
• Yn rhagweithiol a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig
• Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd

Manteisiol
• Profiad o reoli perthynas â chwmnïau argraffu a chyflenwyr eraill
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (llafar ac ysgrifenedig)
• Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio
• Car i’w ddefnyddio a pharodrwydd i deithio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Elin Jones ar 01248 668640

Cyfweliadau

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Mercher, 30ain Mai 2018, yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth. Os yw’r dyddiad yma yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Cais am Swydd Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)