Dylunydd Graffig

Trosolwg

Rydyn ni’n chwilio am ddylunydd graffig llawn amser i datblygu dyluniadau creadigol ac effeithiol ar gyfer ein cyhoeddiadau, taflenni, arddangosfeydd, ffeithluniau, nwyddau a mwy.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £21,986 – £25,707

Dyddiad Cau: 19/08/2018 (214 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

7fed Llawr/7th Floor, South Gate House Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y swydd:
• Arwain ar ddatblygu dyluniadau creadigol ac effeithiol ar gyfer cyhoeddiadau a deunyddiau eraill, ffeithluniau, arddangosfeydd a nwyddau.
• Sicrhau bod unrhyw ddyluniadau mewnol neu allanol yn cydymffurfio â’n canllawiau corfforaethol.
• Cyfathrebu â chwmnïau dylunio allanol i sicrhau bod ein gwaith yn cyrraedd y safonau gofynnol ac yn cydymffurfio â chanllawiau.
• Hyfforddi a chefnogi staff eraill i greu dyluniadau sylfaenol neu gywiriadau drwy ddefnyddio InDesign neu feddalwedd arall.
• Sicrhau bod Gofal Cymdeithasol Cymru yn cadw’n ymwybodol o’r feddalwedd ddylunio a thechnolegau cyfrifiadurol diweddaraf.
• Rhaid i chi allu cwblhau pob tasg a chyfrifoldeb yr un mor dda yn y Gymraeg ag yn Saesneg.

Prif Ddyletswyddau:

Creu dyluniadau gwreiddiol a chreadigol ar gyfer ystod eang o gynhyrchiadau, gan gynnwys cyhoeddiadau, deunyddiau arddangos, nwyddau ac eitemau digidol megis apiau teclynau symudol

Gweithio’n agos gyda chyd-weithwyr mewn timoedd eraill, gan eu cynorthwyo i fod yn glir am eu gofynion, er mwyn cytuno a chyfawni brîff dylunio effeithiol.

Cynghori staff eraill ar y ffordd orau o ddylunio i gysylltu’n effeithiol â’r gynulleidfa dan sylw a chyfleu negeseuon yn llwyddiannus.

Paratoi brasluniau a syniadau ar gyfer cysyniadau, graffegau a chynlluniau dylunio, cyn adolygu dyluniadau yn ôl sylwadau staff eraill a chytuno ar fersiwn derfynol.

Cytuno amserlenni a therfynau amser realistaidd gyda staff ar gyfer pob darn o waith dylunio.

Lle bo rhaid anfon swyddi dylunio at gwmnïau allanol, gweithio fel y pwynt cyswllt, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau i’r safon disgwyliedig.

Sicrhau bod pob deunydd dylunio yn cydymffurfio â chanllawiau corfforaethol Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rheoli’r caledwedd arbenigol ar gyfer eich gwaith dylunio, gan gynnwys Apple iMac a llechen graffig Wacom.

Cadw’n ymwybodol o’r feddalwedd ddylunio a thechnolegau cyfrifiadurol diweddaraf a thynnu sylw’r Uwch Swyddog Cyfathrebu tuag at unrhyw ddatblygiadau neu gyfleodd y mae’n rhaid dod i’r afael â nhw.

Datblygu, cynnal a diweddaru cofnod manwl o brosiectau, er mwyn i gyd-weithwyr fod yn ymwybodol o ble ydyn arni o ran gwaith ar unrhyw adeg.

Hyfforddi staff eraill yn nhîm Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus a thimoedd eraill ar hanfodion defnyddio meddalwedd fydd yn eu galluogi i ddefnyddio gwaith dylunio syml a newidiadau cywiro eu hunain. Hefyd, i roi cymorth parheus yn ôl yr angen.

Cynorthwyo gyda chyfrifoldebau’r tîm ar gyfer golygu a chyhoeddi ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rheoli adnoddau’n effeithiol, effeithlon a chynnil drwy gyllido a monitro meysydd yr ydych yn gyfrifol amdanynt.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*