Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 22 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Arweinydd Pwnc TGCH & Llythrennedd Digidol

Dymunwn benodi erbyn 1 Mawrth 2019, neu mor fuan â phosibl wedi hynny, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â’r swydd uchod

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,720 - £39,406 & Lwfans CAD 2b £4,681

Dyddiad Cau: 07/01/2019

Cwnselydd Myfyrwyr

Mae'r swydd newydd hon wedi'i llunio i ganiatáu i ddeiliad y swydd weithio'n strategol ar draws y brifysgol, a lle bo'n briodol, gyda rhanddeiliaid allanol, i hyrwyddo'r ffaith bod cwnsela ar gael...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £33,199 - £39,610 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/01/2019

Cyfieithydd

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda’n tîm Gwasanaethau Cymraeg.

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,023 hyd at £29,608

Dyddiad Cau: 10/01/2019

Cyfieithydd x 3

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi tri chyfieithydd i weithio'n rhan o'i Uned Gwasanaethau Cymraeg brysur sydd eisoes yn cyflogi 14 o staff.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,221

Dyddiad Cau: 10/01/2019

Cynghorydd Polisi

Byddwch chi’n fedrus wrth ddadansoddi a dylanwadu ar fentrau polisi allweddol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar lesiant...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,100 - £35,750

Dyddiad Cau: 06/01/2019

Cynorthwy-ydd Casglu

Mae swydd lawn amser ar gael ar hyn o bryd yn Adran y Dreth Gyngor yn Neuadd y Ddinas, sy'n rhan o'r tîm sy'n gyfrifol am weinyddu a chasglu'r Dreth Gyngor.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 28/12/2018

Cynorthwy-ydd Meithrin - Llawn Amser (37 awr yr wythnos), Cyfnod Mamolaeth

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr gan gynnwys atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Cynorthwyydd Gohebiaeth

Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gohebiaeth i ymuno â ni.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,388 - £19,759

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth (dros dro) x 3

Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am 3 Gynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth i ymuno â ni dros dro.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Datblygwr Gwefannau

Dyma gyfle cyffrous i ddatblygwr gwefannau brwdfrydig ymuno ag S4C wrth iddi ail-lansio ei Chwaraewr Clic. Mae'r gofynion wedi cael eu casglu ac mae'r prosiect yn symud tuag at ei gam cyflawni.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/01/2019