Gweinyddwr Gwasanaethau i’r Aelodau

Trosolwg

Mae’r tîm Cymorth Busnes i Aelodau yn dîm bach a phrysur sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i’r Aelodau a’u staff cymorth ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael i’r Aelodau i’w helpu yn eu rôl...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £17,804 - £22,343

Dyddiad Cau: 28/08/2018 (207 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tŷ Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y swydd: AC-025-18

Sgiliau Cymraeg: Mae’r swydd hon yn galw am sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu ar lefel 4. Nodir rhagor o wybodaeth am ein lefelau Cymraeg ar dudalen 4.

Band cyflog: Cymorth Tîm (£17,804 - £22,343)

Hyd: Parhaol

Gwasanaeth: Y Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio’n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu. Mae system rota yn sicrhau bod gwasanaeth ar gael rhwng 8.00 a 5.00 rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

Cliriad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘SC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:

Mae’r tîm Cymorth Busnes i Aelodau yn dîm bach a phrysur sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i’r Aelodau a’u staff cymorth ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael i’r Aelodau i’w helpu yn eu rôl fel cynrychiolwyr etholedig, yn ogystal â chyhoeddi gwariant lwfans yn fisol.

Rydym hefyd yn gyfrifol am roi cyngor a chymorth mewn perthynas ag adnoddau dynol i’r Aelodau yn eu rôl fel cyflogwyr, yn ogystal â datblygu canllawiau ymarferol sy’n gysylltiedig â materion eraill.

Y prif dasgau:
• Sicrhau bod yr hawliadau y bydd yr Aelodau’n eu cyflwyno’n gywir ac yn ddilys, a’u cofnodi yn y systemau perthnasol.
• Rhoi cyngor a chymorth i’r Aelodau a’u staff drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ynghylch pop agwedd ar y cymorth ariannol a gânt i redeg eu swyddfeydd.
• Prosesu lwfansau a threuliau’r Aelodau i sicrhau eu bod yn cael eu talu a’u cofnodi.
• Trefnu tocynnau trên a gwestai i’r Aelodau a’u staff cymorth gan gadw at y canllawiau perthnasol a sicrhau gwerth da am arian.
• Prosesu’r newidiadau y bydd Adnoddau Dynol yn eu cyflwyno i gyflogau staff cymorth yr Aelodau fel mewnbynnu manylion staff newydd, staff sy’n gadael, cofnodi newidiadau oherwydd salwch a newidiadau eraill i’w tâl etc.
• Rhoi cymorth gweinyddol a chyflenwi dros eich holl gydweithwyr yn y tîm Cymorth Busnes i Aelodau.
• Cynorthwyo Aelodau i recriwtio staff, gan gynnwys ysgrifennu a hysbysebu manylebau swyddi, hysbysebion a rhoi cymorth gweinyddol iddynt.
• Cyfrannu at gynllun gwasanaeth y tîm a helpu i gyflawni’r nodau a’r amcanion hynny.

Bydd y swydd-ddisgrifiad yn datblygu gydag amser ac yn cysylltu â Chynllun Rheoli Perfformiad ac Adolygu Datblygu.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb y Swydd a'r Person - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job and Person Specification - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)