Gweithwyr Cefnogi - Atal Digartrefedd (Yr Hafod, Dinbych)

Trosolwg

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* mewn eiddo preswyl tai â chfnogaeth (24/7) sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £20,150 - £22,018

Dyddiad Cau: 22/06/2018 (213 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Yr Hafod, Dinbych Dinbych LL16 3BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 01745 818407

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

1. Cefnogi ac ysgogi defnyddwyr gwasanaeth, 16-25 mlwydd oed er mwyn llwyddo i fyw bywyd annibynnol gan fanteisio’n llawn ar gyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli a cyflogaeth yn HWB Dinbych.

2. Cynnal berthynas positif a therapiwtig â defnyddwyr gwasanaeth gan ddangos dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â thrawma, anhwylder personoliaeth ac ymlyniad.

3. Trefnu trafnidiaeth a mynediad i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n cyrraedd y cynllun.

4. Sicrhau bod yr eiddo, gan gynnwys y llofftydd, yn daclus ac yn lân bob amser gan ofalu bod offer coginio ac ati yn y prosiect gan gadw rhestr gyfredol o offer yn y cynllun.

5. Egluro cynnwys trwydded gan nodi hawliau defnyddwyr gwasanaeth a’u cyfrifoldebau mewn eiddo tai â cehfnogaeth.

6. Cwblhau’r broses gyfeirio ac asesu darpar ddefnyddwyr gwasanaeth gan gwblhau asesiad anghenion / risg yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r prosiect.

7. Darparu cymorth ymarferol ac emosiynol er mwyn ysgogi defnyddwyr gwasanaeth i ragori yn neilliannau Rhaglen Cefnogi Pobl :-

• Teimlo’n Ddiogel
• Cyfrannu at ddiogelwch a lles eu hunain ac eraill
• Rheoli Llety
• Ysgogi Perthynas Iach
• Teimlo’n rhan o’r gymuned
• Rheoli arian a chyllideb
• Cymryd rhan mewn addysg a dysgu
• Ymchwilio i gyfleon gwaith a gwirfoddoli
• Iechyd a lles
• Iechyd Meddwl
• Ysgogi ffordd o fyw iach.

8. Arwain ac gweithredu i fonitro a chwblhau cynllun cefnogaeth unigol gyda’r defnyddwyr gwasanaeth yn rheolaidd gan gymryd cyfrifoldeb i drafod lefel angen, amcanion, deilliannau, dewisiadau a chynnydd sydd yn cyd-fynd â chanllawiau Rhaglen Cefnogi Pobl.

9. Asesu risg gan benderfynu ar lefel risg a chymryd cyfrifoldeb i gynllunio cynllun rheoli risg sy’n ymateb i anghenion defnyddwyr gwasanaeth.

10. Cynnal ffeiliau defnyddwyr gwasanaeth yn unol â gofynion statudol, deddf diogelu data gan gadw cofnodion clir a chryno o safon gan wneud defnydd llawn o’r system rheoli achosion Discovery.

11. Cyfrifoldeb i ddarparu adroddiadau penodol o safon ar faterion perthnasol e.e. adroddiadau ar gyfer y llys, cyfarfodydd achos ag astudiaethau achos rheolaidd.12. Ymateb ac gweithredu yn brydlon gan hysbysu’r Arweinydd Tim am unrhyw bryderon SERAF, (Sexual Exploitation Risk Assessment Framework) Amddiffyn Plant ac Amddiffyn Oedolion Bregus gan gwblhau cyfeiriadau cywir a ffeithiol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol.

13. Cynorthwyo’r defnyddwyr gwasanaeth i eirioli â Chyfreithwyr, Heddlu, Llys, Adran Gwaith a Phensiwn, Adran Dai, Asiantaethau Hawliau Lles, Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd ac asiantaethau perthnasol eraill a'u cefnogi drwy’r broses.

14. Darparu gwybodaeth i’r unigolion ar faterion perthnasol gan gynnwys tai, hawliau lles, amddiffyniad cyfreithiol, gwasanaethau cymdeithasol, sefydliadau addysg ac ati a’u cynorthwyo i gwblhau ffurflenni perthnasol.

15. Trefnu gwasanaethau perthnasol ac arbenigol sydd eu hangen ar y defnyddwyr gwasanaeth gan eu cyfeirio i wasanaethau arbenigol pam bo’r angen. (e.e. Tim Iechyd Meddwl, Tim Cam-ddefnyddio Sylweddau, Cyngor ar Bopeth.)

16. Rhoi cyngor i ddelio gyda materion budd-daliadau lles (sy’n cynnwys budd-dal tai) gan ystyried effaith diwygio lles ar ddefnyddwyr gwasanaeth gan hyrwyddo cynhwysedd ariannol a chynnal profion fforddiadwyedd.

17. Ymateb i achosion o anghydfod neu ymddygiad gwrthgymdeithasol gan gasglu tystiolaeth a chwblhau adroddiadau manwl ar digwyddiadau difrifol ar gyfer yr Arweinydd Tim.

18. Cynnal berthynas waith effeithiol gydag asiantaethau allanol gan gynnwys cynlluniau mewnol Gorwel.

19. Arwain er mwyn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i reoli cyllideb bersonol gan eu cynorthwyo i gwblhau ceisiadau grant er mwyn taclo tlodi.

20. Cyfrifoldeb i gefnogi ac annog defnyddwyr gwasanaeth yn y prosiect i sefydlu perthynas positif gyda’u perthnasau.

21. Annog defnyddwyr gwasanaeth i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth.

22. Arwain a chefnogi’r defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan neu drefnu gweithgareddau cymunedol gan rhoi pwyslais ar gyfleon gwirfoddoli sy’n arwain at gyflogaeth

23. Cyfrannu at hyrwyddo cyfranogiad i sicrhau y gall defnyddwyr gwasanaeth ddylanwadu ar y gwasanaeth a ddarperir gan Gorwel.

24. Bod â gwybodaeth am ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i pobl ifanc, digartrefedd a chefnogaeth.

25. Delio gyda gwaith gweinyddol sy’n ymwneud â’r swydd gan gadw a chasglu dadansoddiadau sy’n cynnwys deilliannau Rhaglen Cefnogi Pobl.

26. Hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron, Microsoft Office ac I-pad.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr (Cymraeg yn unig)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (fersiwn pdf)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (fersiwn word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)