Pennaeth Ysgol Bro Dyfrdwy

Trosolwg

Darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad ar gyfer ysgol. Gyda chymorth y corff llywodraethu, byddwch yn creu a chynnal amgylchedd dysgu cynhyrchiol sy’n ymgysylltu â'r holl ddisgyblion ac yn...

Cyflogwr: Ysgol Bro Dyfrdwy

Cyflog: L9 i L15, £48,687 - £56,434

Dyddiad Cau: 27/03/2019 (60 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol Bro Dyfrdwy Cynwyd Corwen, Sir Ddinbych, Cymru LL21 OLG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Lloyd Jones

Ffôn: 01490 412500

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad ar gyfer ysgol. Gyda chymorth y corff llywodraethu, byddwch yn creu a chynnal amgylchedd dysgu cynhyrchiol sy’n ymgysylltu â'r holl ddisgyblion ac yn foddhaol iddynt ac yn magu gwelliant parhaus yn safon yr addysg.

Mae'r Pennaeth yn atebol i'r Corff Llywodraethu ar gyfer arweiniad, cyfeiriad strategol a rheolaeth weithredol Ysgol Bro Dyfrdwy er mwyn cyflawni amcanion yr ysgol yn unol â Chynllun Gwella’r Ysgol a pholisïau’r Corff Llywodraethu. Bydd hyn yn darparu sylfaen gadarn i gyrraedd safonau uchel ym mhob maes o waith yr ysgol. Mae’n ofynnol i'r Pennaeth fonitro, gwerthuso ac adolygu effaith polisïau, blaenoriaethau a thargedau'r ysgol a gweithredu’n amserol yn ôl yr angen. Mae’r Corff Llywodraethu wedi ymrwymo i sicrhau lles a diogelwch disgyblion a staff. Mae’n rhaid i'r Pennaeth sicrhau bod y flaenoriaeth uchaf yn cael ei rhoi i ddilyn y canllawiau a'r rheoliadau sy'n diogelu pob disgybl.

Penaethiaid – gofynion gor-redol

Mae’n rhaid i'r pennaeth ymgymryd â’i ddyletswyddau proffesiynol yn unol â’r canlynol:
• Darpariaethau’r holl ddeddfwriaethau perthnasol ac unrhyw orchymyn neu reoliad sydd mewn grym dan y deddfwriaethau hynny, yn arbennig Deddf Addysg 1996(20)
• Offeryn llywodraethu ysgol y pennaeth
• Unrhyw reol, reoliad neu bolisi sydd wedi ei wneud gan y corff llywodraethu mewn perthynas â materion y mae’n gyfrifol amdanynt, neu gan yr awdurdod mewn perthynas â materion nad yw’r corff llywodraethu yn gyfrifol amdanynt neu gan weithwyr y pennaeth
• Unrhyw weithred ymddiriedolaeth sy’n berthnasol i’r ysgol (os yw’n Ysgol wirfoddol, sefydledig neu’n ysgol sefydledig arbennig)
• Unrhyw gynllun wedi ei baratoi neu ei gynnal gan yr awdurdod dan Adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 1998
• Telerau'r penodiad

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)