Pennaeth Technoleg Gwybodaeth

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous ac unigryw wedi codi i ymuno â sefydliad cenedlaethol sydd yn tyfu fel PennaethTechnoleg Gwybodaeth i'w leoli yn un o brif ganolfannau'r mudiad: Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £41,561 (Pwynt 1) - £48,181 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 07/01/2019 (133 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Caerdydd, Glan-llyn neu Llangrannog

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Hywel Williams

Ffôn: 029 2063 5696 / 07976 003301

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Amdanom ni
Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe’i sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw mae gan yr Urdd dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag aelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd
Ers 2017, mae’r Urdd wedi ymgymryd â rhaglen o uwchraddio isadeiledd TG y Mudiad ynghyd â mudo’r gweithlu cyfan i systemau gwaith O365. Wrth gyd-weithio gyda’n partneriaid mae’r gwaith hwn yn nesáu at ei gwblhau.
Mae cyfle cyffrous ac unigryw wedi codi i ymuno â sefydliad cenedlaethol sydd yn tyfu. Mae gan yr Urdd dros 150 o ddefnyddwyr cyfrifiaduron bellach wedi eu lleoli dros 3 brif safle - Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd - ynghyd â dwsin o ganolfannau llai ar draws Cymru. Gyda chynlluniau cyffrous ar gyfer twf parhaus dros y 5 mlynedd nesaf, mae'r Urdd bellach am benodi Pennaeth TG profiadol i gefnogi ei gynlluniau ar draws pob safle, i oruchwylio’r prosiectau datblygu technolegol ac i ddiweddaru gweithdrefnau a pholisïau TG y mudiad.

Rydym ar fin ymgymryd ag adolygiad sylfaenol a buddsoddiad sylweddol yn ein systemau data – fydd yn galluogi’r Urdd i gysylltu gyda’i aelodau yn fwy effeithiol. Bydd hyn yn cynnwys ail-gynllunio ein systemau aelodaeth, cyfathrebu, yr Eisteddfod a’n systemau eraill sy’n gweinyddu’r gwersylloedd a holl weithgareddau eraill y mudiad.

Bydd y Pennaeth TG yn arwain ar hwn ynghyd a phrosiectau newydd a chyffrous eraill megis sefydlu Hwb Ddigidol yng Ngwersyll Llangrannog, ar y cyd gyda phartneriaid fel BBC Cymru, bydd yn datblygu sgiliau creu cynnwys digidol i dros 25,000 o wersyllwyr y flwyddyn.

Mae hon yn rôl hanfodol i ddatblygiad technolegol y mudiad ac yn un fydd yn ymgysylltu'n aml ag uwch randdeiliaid yr Urdd. Bydd gofyn am gydbwysedd cryf o sgiliau rheoli a sgiliau arwain, ynghyd â’r gallu i weithredu’n effeithiol ar lefel uwch ac ar lefel dechnegol gyda'r tîm gweithredol presennol.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Hywel Williams (Cyfarwyddwr Cyllid a Thechnoleg Gwybodaeth ar 029 2063 5696 / 07976 003301 neu hywelwilliams@urdd.org

Croesawir ceisiadau oddi wrth ddysgwyr Cymraeg yn ogystal â Chymry Cymraeg.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 10:00 ar 7 Ionawr 2019
Dyddiad Cyfweld – 15 Ionawr 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)