Prentis: (Lefel 3) Marchnata

Trosolwg

I gynorthwyo'r tîm Marchnata a Chyfathrebu gyda datblygu a diweddaru gwefan y Coleg.

Cyflogwr: Grŵp Colegau NPTC

Cyflog: £7,660 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/03/2019 (68 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prentis: (Lefel 3) Marchnata (Dwyieithog)

Gan ei fod yn gyflogwr cyfle cyfartal, mae Grŵp Colegau NPTC yn annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned am swydd:

Prentis: (Lefel 3) Marchnata (Dwyieithog)

I gynorthwyo'r tîm Marchnata a Chyfathrebu gyda datblygu a diweddaru gwefan y Coleg.

Cyfradd Cyflog: £7,660 y flwyddyn neu'n amodol ar ddarpariaethau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (os yn berthnasol).

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Contract: Cyfnod penodedig amser llawn, hyd nes cwblhau'r Fframwaith Prentisiaethau, gan gynnwys y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (NVQ gynt) a Sgiliau Hanfodol.

Lleoliad: Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Cymwysterau: Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â Chymhwyster Lefel 3 NVQ mewn Marchnata Digidol (darperir hyfforddiant). Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg (TGAU neu gyfatebol). Byddai tystysgrif Cymorth Cyntaf yn fanteisiol er y rhoddir hyfforddiant. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar y gallu i siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel uwch.

Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i .

Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod: ... 19/APP/MB/AH

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael

Gwiriad Manwl boddhaol.

Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)