Rheolwr Cyllid

Trosolwg

O ganlyniad i dwf diweddar a pharhaus o fewn y cwmni, mae Menter a Busnes wedi gweld yr angen i benodi Rheolwr Cyllid i gefnogi’r llwyth gwaith cynyddol o fewn yr adran gyllid.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £32,300 - £36,340

Dyddiad Cau: 25/05/2018 (241 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyth neu Gaerdydd. Ystyrir lleoliadau eraill

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gareth Eyres

Ffôn: 02920 467400

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

O ganlyniad i dwf diweddar a pharhaus o fewn y cwmni, mae Menter a Busnes wedi gweld yr angen i benodi Rheolwr Cyllid i gefnogi’r llwyth gwaith cynyddol o fewn yr adran gyllid.

Mae gan y cwmni weithlu cynyddol wedi’u lleoli mewn nifer cynyddol o leoliadau gwaith, ac mae’n darparu portffolio ehangach o raglenni a gwasanaethau. Mae’n hanfodol felly bod y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu’n effeithlon a bod gofynion ariannol ychwanegol eraill yn cael eu bodloni.

Mae Menter a Busnes yn gwmni profiadol sydd wedi gwasanaethu’r economi yng Nghymru ers 30 mlynedd. Mae systemau ariannol cadarn y cwmni wedi cael eu disgrifio fel enghreifftiau ardderchog gan brosesau archwilio yng Nghymru ac yn Ewrop.

Nod y Rôl

• Cynorthwyo’r cyfarwyddwr cyllid i gyflawni strategaeth a pholisïau ariannol, gan gefnogi holl waith cyfrifeg ariannol a swyddogaethau rheolaeth o fewn Menter a Busnes.
• Cynghori a chynorthwyo staff i weithredu polisïau a gweithdrefnau ariannol Menter a Busnes.

Prif Gyfrifoldebau

• Rheoli’r broses hawlio fisol / chwarterol ar gyfer prosiectau / gweithgareddau gyda chefnogaeth gan y tîm cyllid a sicrhau bod terfynau amser yn cael eu parchu
• Gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cyllid i rannu gwaith i’r adran gyllid yn ôl yr angen
• Ymateb i ymholiadau am wybodaeth ychwanegol a rheoli archwiliadau prosiect ar gais arianwyr prosiect
• Gweithio gyda phob adran / prosiect o fewn Menter a Busnes trwy baratoi a diweddaru adroddiadau a thaenlenni i hwyluso rheolaeth gwariant y prosiect a rheolaeth o’r gyllideb
• Yn gyfrifol am sicrhau bod anfonebau’n cael eu codi’n gywir ac yn brydlon a chasglu dyledion yn unol â gweithdrefnau ariannol Menter a Busnes
• Yn gyfrifol am sicrhau bod anfonebau’n cael eu talu’n gywir ac yn brydlon
• Gweithio ar y cyd gyda’r Cyfarwyddwr Ariannol i gynhyrchu adroddiadau rheolaeth misol
• Cysoni pob mantolen a ffigyrau’r llyfr pryniant yn fisol
• Cwblhau’r holl groniadau, rhagdaliadau a chyfnodolion
• Paratoi dyraniad gorbenion misol ar gyfer swyddfeydd a chostau canolog
• Paratoi cyfnodolion cyflogau misol i’w hadolygu
• Gweithio ar y cyd gyda’r Cyfarwyddwr Ariannol i greu cyllidebau a chynlluniau busnes blynyddol
• Profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau cyllid yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau’n cael eu creu a’u dosbarthu i’r rhanddeiliaid perthnasol
• Monitro, adolygu ac adrodd ar allbynnau, gwariant a pherfformiad y prosiect yn gywir i’r Cyfarwyddwr Cyllid yn unol â gofynion cytundeb Llywodraeth Cymru a sefydliadau ariannu eraill, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheoli effeithiol i fodloni gofynion archwilio perthnasol er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol
• Sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau diogelu data
• Gweithio gyda’n harchwilwyr allanol i gwblhau’r archwiliad diwedd blwyddyn
• Mynychu cyfarfodydd mewnol ac allanol pan fo angen yn unol â chyfarwyddyd gan y Cyfarwyddwr Cyllid
• Dirprwyo ar ran y Cyfarwyddwr Cyllid pan fo angen

Arall
• Prosiectau ariannol ad-hoc / adrodd ar ran rheolwyr prosiect ac uwch reolwyr
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn dyletswyddau rhesymol eraill yn ôl yr angen, gan gynnwys gwaith masnachol, i’w gytuno gyda’ch rheolwr llinell
• Cynrychioli Menter a Busnes fel bo’r angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu gymhwyster cyfwerth, mewn pwnc perthnasol
• Wedi cymhwyso (neu wedi cymhwyso’n rhannol) gyda chymhwyster CIMA / ACCA / ACA neu unrhyw gymhwyster cyfrifyddeg proffesiynol arall, bydd ymgeiswyr sydd wedi cymhwyso trwy brofiad yn cael eu hystyried
• Profiad o ddefnyddio meddalwedd Sage a Microsoft Excel
• Sgiliau rhifedd da ac yn gyfforddus wrth ddehongli, rheoli a dadansoddi data ariannol
• Profiad o weithio tuag at derfynau amser tynn a rheoli llwyth gwaith
• Profiad o reoli cyllidebau
• Profiad o weithio mewn tîm
• Sgiliau cyfathrebu da
• Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon priodol yn ymwneud â darpariaeth gwasanaeth, cyllidebau a staff/isgontractwyr
• Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol ardderchog
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm
• Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
• Sgiliau TG ardderchog gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r We
• Profiad o weithio o fewn cefndir tebyg gydag ymwybyddiaeth fasnachol ardderchog
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Gwybodaeth bellach

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, gallwch gysylltu â Gareth Eyres ar 02920 467400 / gareth.eyres@menterabusnes.co.uk.

Dyddiad dechrau - rydym yn gobeithio y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau cyn gynted â phosibl

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.
Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Gareth Eyres ar 02920 467400.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth neu yng Nghaerdydd ar 5 Mehefin 2018. Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Cais am Swydd Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)