Rheolwr Pobl a Phrosiect

Trosolwg

Rydym yn chwilio am arweinydd gyda chymhelliant a ffocws ar dargedau a chanlyniadau i gymryd cyfrifoldeb dros reoli’n llwyddiannus ein prosiect Lles a Llyfr a ariennir yng Ngogledd Cymru gan...

Cyflogwr: The Reader

Cyflog: £25,000

Dyddiad Cau: 18/05/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Gweithio o gartref gyda defnydd o swyddfa ym Mangor

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Kate Harrison

Ffôn: 0151 729 2200

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Lleoliad: Gweithio o gartref gyda defnydd o swyddfa ym Mangor
Adrodd i: Pennaeth Gweithrediadau
Cyflog: £25,000
Oriau: 35 awr
Parhad: 2 flynedd, yn unol ag arian y Loteri Fawr


Am y swydd hon
Rydym yn chwilio am arweinydd gyda chymhelliant a ffocws ar dargedau a chanlyniadau i gymryd cyfrifoldeb dros reoli’n llwyddiannus ein prosiect Lles a Llyfr a ariennir yng Ngogledd Cymru gan Gronfa Loteri Fawr. Mae’r prosiect yma yn uchelgeisiol; rydym yn recriwtio, hyfforddi a chynnal gwirfoddolwyr yng Ngwynedd, Conwy ag Ynys Môn i redeg grwpiau Darllen ar y Cyd gan leihau ynysiad cymdeithasol a gwella lles.

Prif Ddyletswyddau:-
• Rheoli gwaith y Cydlynwyr Gwirfoddolwyr gan gynnwys recriwtio, dyrannu cyfrifoldebau, pennu amcanion a datblygu adolygiadau, cymorth a goruchwyliaeth staff, rheoli cyllideb, TG (gan gynnwys Microsoft Dynamics), cyfathrebu, ansawdd, monitro a gwerthuso, ymdrin â materion a phryderon dydd i ddydd
• Trefnu ac arwain cyfarfodydd tîm yn rheolaidd
• Datblygu a chynnal perthynas bartner a pherthynas atgyfeirio cryf
• Goruchwylio'r gwaith o recriwtio, cefnogi ac arolygu gwirfoddolwyr
• Cysylltu â sefydliadau lletyol a phartneriaid i sicrhau’r arfer gorau, gan gynnwys Cytundebau Lefel Gwasanaeth ac Asesiadau Risg
• Sicrhau safon uchel o ‘Darllen ar y Cyd’ drwy ofalu bod grwpiau yn cyrraedd ein safonau ansawdd; bod gwirfoddolwyr a staff wedi'u hyfforddi'n dda, yn cymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol parhaus a bod monitro rheolaidd a gwerthuso yn digwydd
• Creu a gweithredu cynllun marchnata a chyfathrebu
• Monitro targedau gweithredol a cherrig milltir, a chodi unrhyw bryderon. Adrodd i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cysylltiol a'r Gronfa Loteri Fawr ar hyn
• Sicrhau y cyflwynir adroddiadau i arianwyr ar amser ac o safon uchel
• Gweithredu fel cyswllt effeithiol rhwng y Brif Swyddfa a'r tîm yng Nghymru
• Cymryd cyfrifoldeb am y gyllideb prosiect y ogystal a monitro a gwertho’r prosiect yn effeithiol
• Cyfathrebu'n effeithiol, yn fewnol ac yn allanol
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill y penodir gan y rheolwr llinell.

Gallai fod yn y rôl yma i chi os ydych yn:-
• Mwynhau ymgymryd â chyfrifoldebau newydd
• Garedig, a hefyd yn fentrus
• Wneud yr hyn a gymer i gwblhau’r gwaith
• Gallu manteisio ar gyfleoedd
• Arweinydd da
• Ymrwymo i ddysgu parhaus

Manyleb bersonol:
Er mwyn cyflawni'r rôl hon, mae'n hanfodol eich bod yn

• Siarad Cymraeg yn rhugl
• Dangos sgiliau TG ardderchog, gan gynnwys Microsoft Word, Excel ac Outlook. Rhaid bod yn barod i ddysgu sgiliau TG newydd
• Brofedig o reoli pobl
• Gyda phrofiad o reoli prosiect
• Hunan-gymhelliol ac yn gallu ysgogi eraill
• Gyda phrofiad o gysylltu â chyllidwyr
• Gallu blaenoriaethu a rheoli eich llwyth gwaith a llwythi gwaith gweithwyr eraill
• Gallu gweithio'n hyblyg a heb oruchwyliaeth
• Gyda phrofiad o weithio mewn partneriaeth
• Wydn
• Gallu dangos sgiliau arweinyddiaeth ardderchog
• Deall a modelu gwerthoedd ‘The Reader’
• Meddu ar drwydded yrru ddilys gyda mynediad at gar

Meini prawf dymunol:
• Gyda phrofiad o farchnata a chyfathrebu

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)