Rheolwr Codi Arian Cymunedol

Trosolwg

Ysgogi twf uchelgeisiol ar draws y rhanbarth, trwy gefnogwyr codi arian a gwirfoddolwyr i gyrraedd targedau incwm cytûn.

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Cyflog: £29,000 - £31,000

Dyddiad Cau: 29/07/2018 (209 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Gweithio o adref – gweithio ar draws Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Diben y Swydd:
Ysgogi twf uchelgeisiol ar draws y rhanbarth, trwy gefnogwyr codi arian a gwirfoddolwyr i gyrraedd targedau incwm cytûn.

Atebolrwydd allweddol:
• Recriwtio, rheoli a datblygu cefnogwyr a gwirfoddolwyr i gyflawni targedau cytûn
• Rheoli cyfrifon cefnogwyr Corfforaethol Rhanbarthol gan ddatblygu perthynas gref gyda chysylltiadau allweddol a sicrhau cyflwyno eu cynlluniau codi arian yn effeithiol
• Datblygu a rheoli llwybr gwirfoddolwyr a chefnogwyr codi arian i gyflawni targedau incwm
• Sicrhau bod gwobrau a chynlluniau cydnabyddiaeth priodol yn cael eu cyflwyno
• Rhoi sylwadau ariannol cywir ar dargedau codi arian
• Cymryd cyfrifoldeb personol am gyflawni incwm, gwariant a thargedau gwerthiant cytûn eraill.
• Adnabod diffygion o ran perfformiad a pharatoi a gweithredu cynlluniau wrth gefn i sicrhau bod targedau ariannol yn cael eu bodloni.
• Gweithio gyda staff eraill Achub y Plant i gynyddu cyfleoedd codi arian.
• Cydymffurfio â’r holl ofynion adrodd, gan sicrhau bod cronfeydd data wedi eu diweddaru ac yn cyd-fynd â’n Haddewid i Gefnogwyr
• Gwneud cyfrifoldebau’r rôl mewn ffordd sydd yn adlewyrchu ymrwymiad Achub y Plant i ddiogelu
plant yn unol â’r Polisi Diogelu Plant
• Gwneud cyfrifoldebau’r rôl mewn ffordd sydd yn adlewyrchu ymrwymiad Achub y Plant i ddiogelu plant yn unol â’r Polisi Diogelu Plant.
• Ymrwymiad i weledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd ac ymagwedd Achub y Plant.
Er mwyn cadw ein haddewidion i blant, i ddiogelu ein staff, a bodloni ein dyletswyddau i’r rheiny sy’n ein cefnogi ac yn rhoi arian i ni, mae’n rhaid i ni nodi – a rheoli yn effeithiol – y peryglon yr ydym yn eu hwynebu ym mhopeth a wnawn. Rydym yn credu bod rheoli risg yn gyfrifoldeb i bawb yn Achub y Plant y DU, felly disgwylir i chi chwarae eich rhan drwy:
• ddeall yr hyn a olygwn wrth risg, a thrwy nodi, adrodd a rheoli’r peryglon sydd yn gysylltiedig â’ch swydd; a
• gweithredu o fewn y polisïau, y gweithdrefnau a’r rheolyddion a nodir gan yr elusen o bryd i’w gilydd.

Proffil Person

Cymwyseddau:
• Sgiliau rhwydweithio a rheoli perthynas rhagorol
• Cyflwyno canlyniadau
• Arwain ac ysbrydoli eraill
• Arddangos sgiliau datrys problemau a gwneud penderfyniadau
• Cyfathrebu gydag effaith
• Gweithio’n Effeithiol gydag eraill

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*