Gweithiwr Pontio’r Blynyddoedd Cynnar

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithiwr Pontio’r Blynyddoedd Cynnar dros dro. Byddwch yn gweithio fel rhan o’r Tîm Cynhwysiant Blynyddoedd Cynnar ac Anabledd yn y Gwasanaethau Addysg a gyda...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad Cau: 18/05/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithiwr Pontio’r Blynyddoedd Cynnar – Cymraeg Hanfodol

ED50225175

Categori Swydd: Addysg - Proffesiynol / Cymorth

Math o Gontract: Dros Dro

Oriau Gwaith: Rhan Amser

Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes

Graddfa:Gradd 6

Cyflog: £23,866 - £28,221

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithiwr Pontio’r Blynyddoedd Cynnar dros dro. Byddwch yn gweithio fel rhan o’r Tîm Cynhwysiant Blynyddoedd Cynnar ac Anabledd yn y Gwasanaethau Addysg a gyda phartneriaid mewn asiantaethau gwahanol.

Bydd y rôl yn canolbwyntio ar weithio gyda rhieni/gofalwyr i sicrhau bod plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol yn cael eu cefnogi i fanteisio ar eu hawliau a gwneud cynnydd da.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg at Lefel 5 – Hyfedredd.

Swydd dros dro yw hon tan 31/03/2019.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Prif Swyddog perthnasol neu’r uwch swyddog a enwebwyd, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion.

Swydd ran amser yw hon am 32 awr yr wythnos.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*