Swyddfa’r Comisiynydd Traffig (Cymru) Rheolwr Tîm

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm i ymuno â thîm bychan yn Swyddfa’r Comisiynydd Traffig. Byddwch yn delio â’r trefniadau gweinyddol ar gyfer ymchwiliadau a gwrandawiadau cyhoeddus, a’r holl waith...

Cyflogwr: Swyddfa’r Comisiynydd Traffig

Cyflog: £24,876 - £26,000

Dyddiad Cau: 15/09/2017 (280 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddfa’r Comisiynydd Traffig (Cymru) Rheolwr Tîm

Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA)

Lleolir yng Nghaerdydd

Ydych chi’n rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg?

Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu ardderchog gyda'r gallu i feithrin perthynas barhaol gydag uwch reolwyr a hapddalwyr?

Os gallwch ateb yn bositif i’r cwestiynau yma, rydym am glywed oddi wrthych.

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm i ymuno â thîm bychan yn Swyddfa’r Comisiynydd Traffig. Byddwch yn delio â’r trefniadau gweinyddol ar gyfer ymchwiliadau a gwrandawiadau cyhoeddus, a’r holl waith papur perthnasol. Byddwch yn darparu cefnogaeth i’r Comisiynydd Traffig er mwyn eu galluogi i gyflawni eu dyletswyddau statudol ar gyfer gofynion cerbydau trwyddedu yng Nghymru.

Bydd cyfrifoldebau'r swydd yn cynnwys:
• llunio a drafftio cyflwyniadau cywir a llawn i'r Comisiynydd Traffig, gan argymell camau gweithredu a phrosesu’r gwaith yn ôl yr angen
• darparu ymchwiliad cyhoeddus o safon, gwrandawiad sy’n ymwneud ag ymddygiad gyrwyr a gwasanaeth gwrando sy’n ymwneud â chludio cerbyd ymaith, i’r Comisiynydd Traffig
• cysylltu pan fod eisiau â’r DVSA, yr heddlu ac Asiantaethau'r Llywodraeth ac Adrannau eraill a mynychu cyfarfodydd ar ran y Comisiynydd Traffig
• drafftio atebion i ohebiaeth wrth Aelodau Seneddol, cymdeithasau masnach ac awdurdodau lleol ar ran y Comisiynydd Traffig
• monitro perfformiad y swyddfa a gweithredu yn ôl yr angen
• delio ag ymholiadau ysgrifenedig a dros y ffôn
Amdanoch chi

Rydych yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae gennych brofiad blaenorol o arwain a rheoli tîm yn effeithiol, a’r ysfa am ddatblygu aelodau'r tîm. Mae gennych y gallu i ddeall a dehongli deddfwriaeth gymhleth â sgiliau dadansoddol a datrys problemau ardderchog. Mae gennych wybodaeth ymarferol dda am becynnau Microsoft gan gynnwys Excel a Word.

Amdanom ni

Mae wyth comisiynydd traffig ym Mhrydain sy'n gyfrifol am reoleiddio trwyddedau’r gweithredwyr, sy'n ofynnol gan y diwydiannau cludo nwyddau ar y ffyrdd a thrafnidiaeth teithwyr. Ym mis Hydref 2016, penododd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, am y tro cyntaf, Gomisiynydd Traffig i Gymru. Yn flaenorol, rhannwyd y swydd hon gyda’r Comisiynydd Traffig ar gyfer Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Mae’r staff yn Swyddfa’r Comisiynydd Traffig yn darparu cefnogaeth weinyddol i'r comisiynwyr traffig. Mae adleoli'r swyddfa o Birmingham i Gaerdydd yn cynnig cyfle cyffrous i chwarae rhan lawn i gefnogi Comisiynydd Traffig Cymru yn ei ddyletswyddau rheoleiddio. Bydd hyn yn cynnwys paratoi gwaith achos a dderbyniwyd wrth asiantaethau gorfodaeth a'r swyddfa drwyddedu, a chlercio ymchwiliadau cyhoeddus sy'n codi o'r adroddiadau a dderbyniwyd.

Yr hyn sy’n gwneud y swyddfa hon yn wahanol i’r saith arall yn y rhwydwaith, yw bod y tîm hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru a hapddalwyr allanol eraill ar ran y Comisiynydd Traffig.

Bydd y gallu i siarad ac ysgrifennu yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg yn helpu i sicrhau ein bod yn cyflawni ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg.

Dylech ddefnyddio Fframwaith Cymwysterau’r Gwasanaeth Sifil, gan gyfeirio at y diffiniadau cymhwysedd perthnasol, ar gyfer y radd a hysbysebir. Mae'r dangosyddion a restrir yn y ddogfen a atodir, wedi cael eu dynodi fel y rhai mwyaf priodol. Gwnewch yn siŵr fod y dystiolaeth yn eich cais yn cwrdd â gofynion y rôl.

Os gwahoddir chi i gyfweliad, mae’n bosib y cewch amryw o fathau o gwestiynau. Fe allai’r rhain gynnwys cwestiynau am eich cryfderau neu sut y byddech yn ymateb mewn unrhyw sefyllfa penodol, yn ogystal ag enghreifftiau unigol o bethau yr ydych wedi ei wneud.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*