Swyddog Ariannu

Trosolwg

Ydych chi'n cyfathrebu'n hyderus ac yn mwynhau cydweithio â phobl? Ydych chi'n gweld potensial mewn syniadau yn ogystal â heriau? Ydych chi'n angerddol dros eich cymuned?

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Cyflog: £21,000 yf + buddiannau hael

Dyddiad Cau: 17/06/2018 (218 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

2il Lawr, Ty Ladywell Y Drenewydd, Powys, Cymru SY16 1JB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 123 0735

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Amdanom ni
Y Gronfa Loteri Fawr yw ariannwr cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig. Y llynedd, dosbarthom fwy na £700 miliwn i dros 13,000 o brosiectau.

Credwn fod cymunedau cryf a bywiog yn cael eu hadeiladu a'u hadfywio gan y bobl sy'n byw ynddynt. Daw cymunedau mewn pob math a maint, ac mae arian gan y Loteri Genedlaethol ar gael i bawb.

Rydym yn canolbwyntio ar gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a phobl sydd â syniadau gwych, lleol neu genedlaethol, mawr neu fach, a fydd yn creu cyfleoedd i bobl wella'u bywydau. Ein bwriad yw gweithio gyda phobl mewn ffordd hyblyg ac ar eu telerau nhw, gan wella'r ffordd yr ydym yn ennyn diddordeb cymunedau ac adeiladu partneriaethau newydd ag arianwyr, elusennau ac unigolion eraill.
Rydym yn newid y ffordd yr ydym yn gweithio yng Nghymru trwy wella'n prosesau dyfarnu grantiau a symud yn agosach at y cymunedau a ariannwn. Rydym yn chwilio am berson amrywiol a dawnus sy'n rhannu ein gwerthoedd ac yn angerddol dros wneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau trwy ddatblygu cydraddoldeb ac ariannu syniadau gwych sydd o bwys i gymunedau.

Rydym yn annog ceisiadau'n weithredol gan ymgeiswyr beth bynnag yw eu rhyw, hil, anabledd, oedran, tueddfryd rhywiol, hunaniaeth rhyw, crefydd neu gred, statws priodasol neu feichiogrwydd a mamolaeth. Rydym yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ran-amser hefyd. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn dathlu amrywiaeth ein staff.

Ynglŷn â'r rôl
Mae Swyddogion Ariannu'n gyfrifol am ein gweithgareddau gwneud grantiau mewn ardal ddaearyddol, gan gynnwys cefnogaeth cyn-ymgeisio, asesu, rheoli grantiau a chywain a rhannu dysgu. Byddwch yn sicrhau bod ein grantiau'n ymateb i'r cyd-destun lleol, ac yn herio'ch hun a chydweithwyr yn barhaus i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio.

Byddwch yn adeiladu perthnasoedd hir dymor gyda phobl a mudiadau yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys estyn allan i grwpiau newydd a gwahanol, cefnogi pobl sy'n ymgeisio a pharhau i gydweithio â nhw ar ôl i grant gael ei ddyfarnu.

Byddwch chi'n gyfrifol am ddeall sut mae syniadau'r mudiad yn cydweddu â'n blaenoriaethau ariannu, a llunio barn dda ynghylch pryd y dylid annog cais i ddatblygu ymhellach neu pryd y dylid cyfeirio at gyfleoedd eraill.

Byddwch yn cyfuno gwybodaeth leol, dealltwriaeth o arfer gorau a phrofiad deiliaid grant i wneud argymhellion gwybodus am bwy a beth rydym yn ei ariannu.

Byddwch yn cynrychioli'r Gronfa yng Ngogledd Cymru gan gynnwys mewn ffeiriau ariannu a chyfarfodydd allanol, ac yn creu cyfleoedd i bobl ddod ynghyd. Byddwch yn rhannu dysgu o'ch sgyrsiau, digwyddiadau, adroddiadau deiliaid grant a gwerthusiadau gyda chydweithwyr eraill er mwyn i ni fwyafu ein heffaith.

Amdanoch chi
Rydym yn chwilio am berson sy'n angerddol dros wneud gwahaniaeth trwy ein grantiau, sydd wir yn deall y cymunedau rydym yn cydweithio â nhw.

Bydd gennych:
• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar cryfion a'r hyder i weithredu mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd
• Y gallu i adeiladu a chynnal perthnasoedd rhagorol
• Y gallu i reoli'ch llwyth gwaith eich hun gyda'r oruchwyliaeth leiaf
• Sgiliau rhifyddol cadarn
• Sgiliau TG cadarn
• Yr hyder i ddefnyddio'ch barn eich hun, gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a herio pan fo'n briodol
• Y gallu i gyfathrebu ar lafar yn hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg

Mae hyblygrwydd i chi weithio o amryw leoliadau ledled Gogledd Cymru, gweithio o gartref, ag o’n swyddfa yn y Drenewydd. Byddwch yn hyblyg yn eich trefniadau gweithio er mwyn cyflawni'r canlyniadau gorau dros ein cwsmeriaid.

Bydd angen i chi fod â sgiliau cyfathrebu ar lafar cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ar eich cyfer chi
Rydym yn anelu at ddatblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygu personol
Rydym yn cynnig ystod eang o fuddiannau hael gan gynnwys:
• Gwyliau blynyddol hael a chynllun pensiwn y cwmni
• Gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda'u cydbwysedd bywyd/gwaith
• Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu cynhwysfawr â thâl
• Talebau gofal plant
• Benthyciadau tocyn teithio a beicio i'r gwaith
• Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Os hoffech fwy o fanylion ynglŷn â'r rôl, cysylltwch â ni ar 0300 1230735 neu drwy anfon ebost at cymru@cronfaloterifawr.org.uk

Ynghylch ymgeisio

I ymgeisio ar-lein a chael manylion pellach am y rôl, ein proses ymgeisio, gwaith y Gronfa a'n hystod o fuddiannau gwych, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/swyddi.

Dyddiad cau: Dydd Sul, Mehefin 17eg (11.59pm)
Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth Mehefin 26ain 2018 yn y Drenewydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*