Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau

Trosolwg

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr i’r Tîm Cyllid ac Adnoddau a chynorthwyo aelodau’r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Cyflog: £23,400 i £26,400

Dyddiad Cau: 27/11/2017 (359 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Comisiynydd y Gymraeg Siambrau'r Farchnad , 5–7 Heol Eglwys Fair Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1AT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0345 6033 221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau

Contract:
Parhaol

Cyflog:
Y raddfa gyflog flynyddol ar gyfer y swydd hon yw £23,400 i £26,400. Caiff y cyflog ei dalu’n fisol, fel rheol ar y diwrnod olaf yn y mis

Trefniadau Pensiwn:
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Yn unol â Deddf Pensiynau 2008 mae’n ofynnol i ni eich cofrestru’n awtomatig – os ydych am eithrio eich hunan o’r cynllun pensiwn bydd gofyn i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig.

Oriau Gwaith:
Yr oriau amodol ar gyfer staff sy’n gweithio llawn-amser yw 37 awr yr wythnos, heb gynnwys toriadau prydau bwyd. Oriau arferol yw 9.00 tan 5.00

Oriau hyblyg:
Mae’n rhydd i staff Comisiynydd y Gymraeg ddewis gweithio oriau hyblyg. O dan y cynllun, mae’n rhaid i unigolyn weithio cyfanswm o 37 awr yr wythnos (yn ddarostyngedig i’r hawl i gario amser drosodd)

Gwyliau:
Yn flynyddol cewch 31 diwrnod y flwyddyn o wyliau gyda chyflog. Yn ogystal cewch 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a braint.

Cyfnod Prawf:
Bydd eich swydd gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar brawf am 6 mis

Ysmygu ac Iechyd:
Yn unol â deddfwriaeth genedlaethol, ni chaniateir ysmygu yn unrhyw ran o swyddfeydd Comisiynydd y Gymraeg

Dyddiad cau:
12.00 canol dydd, 27 Tachwedd 2017

Cyfweliadau:
Wythnos yn cychwyn 4 Rhagfyr 2017


SWYDD DDISGRIFIAD

Teitl y swydd:
Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau

Tîm:
Cyllid ac Adnoddau

Graddfa:
EO/Band C

Yn atebol i:
Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau

Wrth i waith Comisiynydd y Gymraeg ddatblygu, fe all gofynion y swydd newid. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu trafod a’u cytuno â deiliad y swydd ymlaen llaw.

PRIF DDYLETSWYDDAU

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr i’r Tîm Cyllid ac Adnoddau a chynorthwyo aelodau’r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn.

DYLETSWYDDAU CYLLID

1. Cofnodi archebion ac anfonebau ar y system gyfrifon cyfrifiadurol yn gywir ac yn amserol. Prosesu taliadau i gyflenwyr. Delio ag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau yn ymwneud ag archebion, anfonebau neu daliadau.

2. Prosesu a thalu treuliau swyddogion gan sicrhau eu bod wedi eu hawdurdodi’n briodol ac wedi eu hawlio yn unol â pholisi a gweithdrefnau’r Comisiynydd.

3. Prosesu cyflogau swyddogion Comisiynydd y Gymraeg yn unol â’r nodyn cyngor a ddarparir gan yr Uwch Swyddog Adnoddau Dynol. Sicrhau bod y gwybodaeth wedi ei phrosesu’n gywir, yn gyflawn ac yn amserol er mwyn talu swyddogion ar ddiwrnod gwaith olaf y mis.

4. Dosbarthu a chasglu derbynebau cardiau pwrcasu yn fisol. Cysoni’r gwariant a’i brosesu’n fisol.

5. Cysoni datganiad Trainline/Diner’s Club a phrosesu’r gwariant i’r system gyllid yn fisol

6. Prosesu’r asedau sefydlog i’r system Asedau Sefydlog. Cynnal proses flynyddol o wirio bodolaeth yr asedau.

7. Cysoni balansau rheoli’r cyfrifon yn gyfnodol, megis: Asedau, Credydwyr, Dyledwyr, y Banc a’r Cyflogau. Gwirio unrhyw wahaniaethau amser neu barhaol.

8. Monitro balansau yn y cyfrifon banc wrth brosesu taliadau. Paratoi rhagolwg o’r llifoedd arian yn fisol gan ragweld y trosglwyddiadau rhwng y cyfrifon sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod arian digonol ar gael i dalu. cyflenwyr/swyddogion

9. Cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau i baratoi’r adroddiadau Dalwyr Cyllideb a’r Adroddiad Cyllid misol i’w cyflwyno i’r Tîm Rheoli.

10. Cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau i baratoi’r cyfrifon blynyddol, yn ôl y galw.

11. Cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau i baratoi’r Amcangyfrif ariannol blynyddol at sylw Gweinidogion Cymru a’r Gyllideb fanwl i’w chyflwyno i’r Tîm Rheoli, yn ôl y galw.

12. Gwaith gweinyddol fel y gofyn megis trefnu ceir llog, ystafelloedd mewn gwestai, tocynnau trên ac awyren, archebu nwyddau swyddfa a chadw gorolwg ar y stordy nwyddau swyddfa ar lawr 2 i sicrhau bod trefn dderbyniol.

13. Bod yn gyfrifol am lwytho dogfennau’r Tîm Cyllid ar y fewnrwyd.

14. Cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau gyda hyfforddiant ac ymwybyddiaeth cyllid, yn ôl y galw.

15. Cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau trwy fod yn gyfrifol am faterion gweinyddol a gweithredol cynnal gwasanaethau’r swyddfeydd.

DYLETSWYDDAU GWEINYDDOL CANOLOG

16. Ateb a throsglwyddo galwadau ffôn neu gymryd negeseuon ar sail trefn rota a chofnodi’r wybodaeth yn unol â pholisïau mewnol. Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymwelwyr i’r swyddfa yn ôl yr angen.

17. Cynorthwyo gyda’r trefniadau post; agor y post sy’n cyrraedd a’i drosglwyddo i’r swyddogion (neu’r timoedd) priodol; delio gyda’r post sy’n mynd allan o’r swyddfa gan sicrhau fod cyllid digonol yn y peiriant ffrancio bob amser a threfnu cyllid ychwanegol yn amserol. Cofnodi’r wybodaeth yn unol â pholisïau mewnol.

18. Fe rhan o dîm, bod yn gyfrifol, yn ôl y galw, am gynorthwyo gyda gwaith gweinyddol ar draws y sefydliad.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*