Swyddog Cyllid

Trosolwg

Rydym yn edrych am Swyddog Cyllid i ddarparu cefnogaeth gyffredinol a gwybodaeth ariannol i'r cwmni, a pharatoi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau/gweithgareddau

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £20,761 - £22,432

Dyddiad Cau: 31/08/2018 (204 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Menter a Busnes Uned 3 Parc Gwyddoniaeth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Maria Southgate

Ffôn: 01970 636293

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cefndir

O ganlyniad i dwf diweddar a pharhaus o fewn y cwmni, mae Menter a Busnes wedi gweld yr angen i benodi Swyddog Cyllid i gefnogi’r llwyth gwaith cynyddol o fewn yr adran gyllid.

Mae gan y cwmni weithlu cynyddol wedi’u lleoli mewn nifer cynyddol o leoliadau gwaith, ac mae’n darparu portffolio ehangach o raglenni a gwasanaethau. Mae’n hanfodol felly bod y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu’n effeithlon a bod gofynion ariannol ychwanegol eraill yn cael eu bodloni.

Mae Menter a Busnes yn gwmni profiadol sydd wedi gwasanaethu’r economi yng Nghymru ers 30 blynedd. Mae systemau ariannol cadarn y cwmni wedi cael eu disgrifio fel enghreifftiau ardderchog gan brosesau archwilio yng Nghymru ac yn Ewrop.

Nod y Rôl

• Paratoi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau/gweithgareddau
• Darparu cefnogaeth gyffredinol a gwybodaeth ariannol i’r Rheolwyr Prosiect ac Uwch-Reolwyr yn ôl yr angen
• Cyfrannu at egwyddorion ac amcanion cyffredinol Menter a Busnes

Prif Gyfrifoldebau

• Cyfrifoldeb am gasglu gwybodaeth a llenwi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau
• Paratoi a llwytho hawliadau i WEFO o dan oruchwyliaeth y Cydlynydd Hawliadau
• Cysoni’r hawliadau ariannol gyda’r incwm a dderbynnir
• Delio gydag ymholiadau perthnasol gan staff Menter a Busnes a gan gwmnïau ac asiantaethau allanol
• Darparu gwybodaeth berthnasol trwy baratoi a diweddaru adroddiadau a thaenlenni a fydd yn hwyluso rheolaeth gwariant a rheolaeth o’r gyllideb ar gyfer gwahanol adrannau / prosiectau o fewn Menter a Busnes
• Cyfrifoldeb am gadw cofnod o gyllideb ambell brosiect a darparu adroddiadau ariannol i’r Rheolwyr fel bo angen
• Sicrhau cyfrinachedd pob gwybodaeth gyllidol a phersonél yn y swyddfa gyllid
• Codi anfonebau gwerthu i brosiectau yn ôl yr angen
• Prosesu anfonebau prynu yn ôl yr angen
• Cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyllid i weinyddu sustemau cyllidol y Cwmni
• Dirprwyo i’r Uwch Swyddog Cyllid a Chydlynydd Hawliadau mewn cyfnod o absenoldeb mewn cydweithrediad â’r Swyddogion Cyllid arall
• Derbyn cyfarwyddiadau a gwaith rhesymol arall a ddirprwyir o dro i dro gan y Cyfarwyddwr Cyllid, Uwch Swyddog Cyllid a’r Cydlynydd Hawliadau
• Sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau diogelu data
• Mynychu cyfarfodydd mewnol pan fo angen yn unol â chyfarwyddyd gan yr Uwch Swyddog Cyllid a Chydlynydd Hawliadau

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn dyletswyddau rhesymol eraill yn ôl yr angen, gan gynnwys gwaith masnachol, i’w gytuno gyda’ch rheolwr llinell
• Cynrychioli Menter a Busnes fel bo’r angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch mewn maes perthnasol megis cyllid, a/neu profiad dangosadwy mewn rôl cyllid
• Profiad o weinyddiaeth ariannol
• Sgiliau rhagorol o ran trefnu, rheoli amser a gwaith gweinyddol cyffredinol
• Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data mewn cydymffurfiaeth â deddfau diogelu data perthnasol
• Gallu cynnal ansawdd a chysondeb ac yn ymroddedig i weithio i derfynau amser pendant a’r gallu i reoli amser yn effeithiol
• Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym ac yn amserol
• Gallu i wneud gwaith manwl-gywir a chyson
• Sgiliau rhifedd da ac yn gyfforddus wrth ddehongli, rheoli a dadansoddi data ariannol
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm
• Sgiliau cyfathrebu da
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
• Sgiliau technoleg gwybodaeth dda gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r We

Manteisiol
• Profiad o reolaeth cyllid
• Profiad o baratoi hawliadau ariannol
• Profiad o ddefnyddio pecyn ‘Sage Accounts’
• Cymhwyster neu brofiad o waith cyllid cyfrifiadurol
• Profiad o ddelio gyda chyrff allanol
• Cymhwyster neu brofiad gweinyddol
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Gwybodaeth bellach

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, gallwch gysylltu â Maria Southgate ar 01970 636293

Dyddiad dechrau - rydym yn gobeithio y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau cyn gynted â phosibl

Mae'r swydd yn llawn amser, gyda hyblygrwydd i drafod oriau rhan amser.

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 5 Medi 2018. Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.


Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10am Dydd Gwener, 31 Awst 2018

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)