Swyddog Cymorth Busnes – Llinell Gymorth

Trosolwg

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru ac...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Cyflog: £23,625 - £27,400

Dyddiad Cau: 18/04/2018 (342 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Swyddfa Llywodraeth Cymru Sarn Mynach Cyffordd Llandudno, Conwy, Cymru LL31 9RZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Swyddog Cymorth Busnes – Llinell Gymorth

2 Flynedd

Cyffordd Llandudno Gogledd Cymru

£23,625 - £27,400

Diben y Swydd:
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Llinell Gyswllt newydd ar gyfer y Gymraeg.

Nod y gwasanaeth fydd darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un sydd angen gwybodaeth gyffredinol am y Gymraeg, yn ogystal â gwasanaeth cyfieithiadau byr i unigolion a sefydliadau sy’n gweithio yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru ac yn gyfrifol am y canlynol:

Bod yn gyfrifol am y canlynol:
• Cynghori cleientiaid ar lle gallant gael gwybodaeth, adnoddau a chyngor pellach ar ddefnyddio neu ddysgu’r Gymraeg (e.e. gwefan “Cymraeg”);
• Delio â cheisiadau cyfieithu dros y ffon, e-bost, sgwrs fyw, cyfryngau cymdeithasol a sianeli eraill newydd rhwng 09:00 – 17:00 dydd Llun – dydd Gwener.
• Helpu i drefnu prosiectau cyfieithu a dderbyniwyd gan gleientiaid, gan ddefnyddio system cof cyfieithu i ddadansoddi ceisiadau unigol ac i dracio gwaith;
• Sicrhau gwasanaeth cwsmer effeithiol drwy reoli disgwyliadau cleientiaid wrth ymdrin â dyddiadau dychwelyd ac ansawdd darnau o waith;
• Dadansoddi gwybodaeth o’r gronfa ddata er mwyn adnabod unrhyw fylchau mewn gwybodaeth gyhoeddus;
• Coladu cyfieithiadau thematig a “Chwestiynau Cyffredin” er mwyn creu deunyddiau i’r wefan “Cymraeg” y cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw sianeli perthnasol eraill.
• Meithrin perthynas waith dda â’r cyflenwyr cyfieithu

Tasgau allweddol

Cydweithio yn gyson ac effeithiol ag eraill

• O dan arweiniad y Cydlynydd Tîm, cydweithio yn effeithiol â’r Swyddogion Cymorth Busnes eraill a chyfathrebu yn glir â chydweithwyr yn gyffredinol er mwyn arddel prosesau, polisïau ac arferion gwaith cyson.
• Cynorthwyo’r tîm i ddarparu gwasanaeth prydlon, cyson ac effeithlon i gwsmeriaid drwy fod yn rhan o rota waith yr Uned Fusnes.

Darparu cymorth busnes

• Ymgymryd ag amryw o dasgau sydd wedi'u rhannu rhwng aelodau'r Uned Fusnes.
• Datblygu sgiliau mewn systemau TG arbenigol sy'n allweddol i waith y Gwasanaeth Cyfieithu (ee defnyddio meddalwedd cof cyfieithu i alinio a dadansoddi dogfennau) a systemau corfforaethol.
• Cynorthwyo ag unrhyw agwedd arall ar waith gweinyddol a phrosiectau corfforaethol cyffredinol y gangen, yn unol â chyfarwyddiadau'r rheolwr llinell neu'r staff uwch.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*