Swyddog Datblygu Busnes (rhan amser)

Trosolwg

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal â chynhyrchwyr sector y tir yng nghanolbarth a de-ddwyrain Cymru i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £25,911 - £28,531

Dyddiad Cau: 25/05/2018 (241 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Uned 4, 33-35 Stryd Gorllewi, Biwt Bae Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5LH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rolant Tomos

Ffôn: 02920 467408

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cefndir

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal â chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach. Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn creu prosiectau newydd.

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod

I arwain datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau newydd neu rhai sydd yn tyfu yn bennaf o fewn yr ardal ddaearyddol a nodir. Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd fod yn rhagweithiol, gan ddarparu anogaeth a chefnogaeth yn enwedig i fusnesau sydd ddim yn ymgysylltu a darparwyr cefnogi busnes. Bydd hefyd angen llywio a hwyluso datblygiad prosiectau yn y rhanbarth, ac annog datblygiad clystyrau o fusnesau er mwyn dechrau prosiectau cydweithredol fydd yn arwain at dwf yn eu busnesau.

Prif Gyfrifoldebau

Datblygiad Prosiect a Darpariaeth Gwasanaethau

● Sicrhau darpariaeth o wasanaethau’r prosiect i gynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal â chynhyrchwyr sector y tir o fewn yr ardal benodol
● Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i adnabod eu hanghenion busnes trwy ddiagnostig a chreu cynllun cefnogi priodol
● Recriwtio grwpiau ac unigolion ar draws y gadwyn gyflenwi i’r prosiect gyda ffocws ar botensial ar gyfer twf a chreu prosiectau cydweithredol
● Gweithio gyda grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod a datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd
● Paratoi cynllun gweithredu a chynnal asesiad diagnostig ar ddechrau’r gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a rheoli’r adnoddau o fewn cyllideb y prosiect
● Creu cysylltiadau da gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd i sicrhau darpariaeth gydlynol
● Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prosiect a gweddill y tîm i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol
● Trefnu a darparu gweithdai a digwyddiadau o fewn y Rhanbarth
● Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo'n briodol
● Annog perchnogaeth y cleient o’r busnes ac unrhyw brosiectau a ddatblygir trwy gydol y broses cefnogi
● Cymryd cyfrifoldeb dros bob gweithgaredd a datblygiad cleient yn y rhanbarth a sicrhau bod targedau daearyddol yn cael eu cyrraedd
● Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth gyfannol i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol i fodloni'r gofynion hyn

Monitro a Gwerthuso

● Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a'u hadrodd i'r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
● Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru
● Cymryd cyfrifoldeb i sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi'i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun
● Cynhyrchu adroddiad terfynol ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn, a fydd yn adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/cymorth a dderbyniwyd.

Arall

● Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
● Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw
● Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

● Addysg hyd lefel gradd, neu gymwysterau cyfwerth mewn amaeth, datblygu bwyd, yn ymwneud a’r tir, neu bwnc perthnasol
● Profiad dangosadwy o weithio gyda chynhyrchwyr cynradd yng Nghymru
● Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau bwyd-amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector
● Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth, a meddwl yn ddargyfeiriol
● Gallu asesu a deall anghenion y cleientiaid yn glir, a'u cefnogi yn ôl eu gofynion nhw
● Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru
● Sgiliau cydlynu cryf
● Dealltwriaeth dda neu brofiad o weithio gyda’r sector preifat.
● Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
● Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel
● Gallu bod yn rhagweithiol a gyda'r brwdfrydedd i yrru pethau ymlaen yn effeithiol, boed hynny’n annibynnol neu fel rhan o dîm
● Person hunanysgogol ac ymroddedig, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd, gan roi ystyriaeth i anghenion y cwsmer
● Ymwybyddiaeth o safonau diogelwch bwyd a gofynion rheoleiddio’r diwydiant
● Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
● Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, cronfeydd data a'r Rhyngrwyd
● Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (gall y swydd olygu teithio ledled Cymru)

Manteisiol

• Cefndir a/neu brofiad mewn maes sy'n gysylltiedig â sectorau bwyd-amaeth neu ddiwydiannau’r tir
● Profiad o drefnu digwyddiadau

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Rolant Tomos ar 02920 467408.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yng Nghaerdydd ar yr wythnos cychwyn 28 Mai 2018. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Cais am Swydd Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)