Swyddog Gweinyddol

Trosolwg

Bod yn gyfrifol am weinyddiaeth Dysgu Gydol Oes a’r canolfannau cysylltiedig mewn ardal benodol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Cyflog: Gradd 5 - £17,072 - £19,430

Dyddiad Cau: 02/03/2018 (358 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli Ysgol y Preseli Crymych , Sir Benfro, Cymru SA41 3QH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PWRPAS Y SWYDD

• Bod yn gyfrifol am weinyddiaeth Dysgu Gydol Oes a’r canolfannau cysylltiedig mewn ardal benodol o ddydd i ddydd.
• Ymddwyn fel cyswllt cyntaf i gwsmeriaid a chleientiaid a bod yn ymatebol i’w hanghenion, yn enwedig Cymraeg i Oedolion yn ystod gwyliau’r ysgol.

Y PRIF GYFRIFOLDEBAU:

1. Bod yn gyfrifol am weinyddiaeth Dysgu Gydol Oes a’r canolfannau cysylltiedig mewn ardal benodol o ddydd i ddydd, gyda chyfrifoldeb penodol am weithrediadau gweinyddol, gan gynnwys sgiliau derbynfa, bysellfwrdd/cyfrifiadura, ffeilio a delio ag ymholiadau dros y ffôn.
2. Gweinyddu materion ariannol y canolfannau dynodedig yn unol â rheoliadau ariannol Cyngor Sir Penfro h.y.
- Casglu, cofnodi a derbyn ffioedd y cyrsiau gan fyfyrwyr y dosbarthiadau dydd a nos.
- Bancio, cofnodi a gosod côd i incwm o osodiadau, ffioedd cyrsiau, aelodaeth ac ati.
- Prosesu anfonebau, trosglwyddiadau mewnol, nodiadau credyd, mân dreuliau a hawliadau teithio, gan gyfrifo’n gywir am TAW.
- Cynnal y cofnodion ariannol a chysoni cofnodion y ganolfan gyda’r cyfriflyfr canolog a llunio adroddiadau ariannol ar gyllid y ganolfan.
- Gweinyddu gosodiadau, gan gynnwys adennill incwm.
- Gweithdrefnau cau cyfrifon.
- Cynorthwyo wrth baratoi a llenwi hawliadau ffurflenni grantiau.
- Mewnbwn a rheolaeth amserol o drafodion masnachu mewnol.
- Dadansoddiad o ddata costau a darparu gwybodaeth arall yn ôl yr angen gan staff uwch.
- Cymryd rhan wrth fonitro gwariant yn erbyn cyllidebau, gan lunio adroddiadau yn ôl yr angen.
- Cysylltu â’r staff Cyllid Addysg.
3. Cofnodi a phrosesu data ariannol a chysylltiedig â chyrsiau, gan gynnwys darparu adroddiadau ystadegol cywir ac amserol.
4. Bod yn gyfrifol am gasglu ffioedd arholiadau a llenwi ffurflenni mynediad priodol.
5. Darparu arweiniad a chyngor i fyfyrwyr mewn oed (cyfeirio, rhwydweithio gyda darparwr arall e.e. Coleg Sir Benfro).
6. Cynorthwyo wrth baratoi a hyrwyddo llyfrynnau a thaflenni mewn perthynas â gweithgareddau a gwasanaethau a ddarperir gan Sir Benfro yn Dysgu.
7. Coladu, cofnodi a chodio taflenni presenoldeb tiwtoriaid unigol yn wythnosol/yn fisol.
8. Cynorthwyo wrth farchnata a hyrwyddo gweithgareddau /dosbarthiadau newydd fel y bo’n briodol gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol
9. Cynnal a chadw data myfyrwyr.
10. Dadansoddi a gwerthuso data perfformiad ac adrodd i’r Cydlynydd Dysgu Gydol Oes a Phrif Swyddog Ansawdd Cymraeg i Oedolion
11. Gweinyddu’r ganolfan yn absenoldeb y Cydlynydd Dysgu Gydol Oes
12. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl gofyn y Cyfarwyddwr Addysg.
13. Rhoi sylw dyledus i ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol a chynnal amgylchedd gweithio diogel.
14. Gallu cymryd cofnodion yn y Gymraeg yn ystod cyfarfodydd. (cyfarfodydd Rheolwyr Cymraeg i Oedolion / cyfarfodydd y Bartneriaeth Cymraeg i Oedolion; cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Cymraeg i Oedolion.).
15. Cefnogi Rhaglen Ddysgu Anffurfiol Cymraeg i Oedolion gan gynnwys casglu ffioedd
16. Gweinyddu a hyrwyddo perfformiadau a drefnir gan y ganolfan yn Theatr y Gromlech, Crymych.
17. Cefnogi’r Cydlynydd Dysgu Gydol Oes i ddatblygu rhaglen amrywiol o ddosbarthiadau.
18. Archwilio’r deunyddiau addysgu a dysgu a ddefnyddir gan diwtoriaid.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*