Swyddog Polisi

Trosolwg

Rydym ni'n gobeithio recriwtio Swyddog Polisi i gynorthwyo'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i gyflawni ei gweledigaeth strategol a'n helpu ni i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â'r Undeb...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Cyflog: £27,523 - £31,058

Dyddiad Cau: 18/06/2018 (217 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd, Cymru. Mae modd gweithio o gartref ond nid yn barhaol i ddechrau. Bydd angen teithio o bryd i'w gilydd gan aros dros nos yn y Deyrnas Unedig (DU) weithiau.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sioned Mai Fidler

Ffôn: 02920 67 8970

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym ni'n gobeithio recriwtio Swyddog Polisi i gynorthwyo'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i gyflawni ei gweledigaeth strategol a'n helpu ni i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Swyddog Polisi

Ystod Cyflog: £27,523 - £31,058 Mae'r manteision yn cynnwys:
• Pensiwn
• Gweithio hyblyg
• Isafswm o 25 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau banc
• Cynlluniau disgownt a chymhelliant Lleoliad: Caerdydd

Y Rôl
Bydd y Swyddog Polisi yn gyfrifol am nifer o feysydd polisi. Bydd hyn yn cynnwys:
• Prosesu deddfwriaeth trwy weithredu ar ran Gweinidogion Cymru,
• Datblygu a gwella rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol ar gyfer y meysydd polisi hyn o fewn yr ASB (er enghraifft, timau Polisi Bwyd yn yr ASB yn Lloegr a Gogledd Iwerddon), ac yn allanol gyda Llywodraeth Cymru, adrannau llywodraeth canolog, awdurdodau lleol a'r diwydiant.
• Defnyddio'ch rhwydwaith o gysylltiadau i sicrhau bod anghenion a safbwyntiau rhanddeiliaid Cymru yn cael eu hystyried wrth ddatblygu polisi.

Yn ogystal â gweithredu'r ddeddfwriaeth 'busnes fel arfer', bydd y Swyddog Polisi hefyd yn gyfrifol am wneud y diwygiadau gofynnol i ddeddfwriaeth yn eu meysydd polisi o ganlyniad i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Bydd rhai o'r Prif Gyfrifoldebau yn cynnwys:
• Cynorthwyo, ac mewn rhai meysydd, arwain ar ddatblygu a gweithredu polisïau a rheoliadau e.e.
ychwanegion bwyd a chyflasynnau (flavourings), halogion cemegol.
• Nodi llwybrau cadarnhaol i ymgysylltu â rhanddeiliaid Cymru, a gweithredwyr busnesau bwyd Cymru
yn benodol, a rhoi'r rhain ar waith i gefnogi datblygiad polisi trwy gamau trafod a gweithredu;
• Cyngor drafft i Weinidogion ac ymatebion i ohebiaeth y Gweinidogol ac ymatebion i Gwestiynau'r Cynulliad; briffio uwch swyddogion, Gweinidogion Cymru neu gyfrannu at friff ar gyfer Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru a Bwrdd yr ASB;
• Rhoi cyngor a gwybodaeth i randdeiliaid, gan gynnwys defnyddwyr, y diwydiant a chyrff gorfodi ac ateb ymholiadau a gohebiaeth ar feysydd polisi perthnasol, yn ogystal ag agweddau cyffredinol ar waith y Tîm Polisi Bwyd;
• Arwain ar weithredu darnau cymhleth a thechnegol o reoliadau'r UE/DU o fewn meysydd polisi perthnasol, gan gydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru, adrannau eraill y Llywodraeth a chyfreithwyr yr ASB/Llywodraeth Cymru.
• Cynrychioli ASB Cymru mewn gwahanol fforymau, e.e. grwpiau llywio, seminarau, gweithdai a digwyddiadau, gan gynnwys paratoi a chyflwyno sgyrsiau/areithiau;
• Cydweithio â chydweithwyr mewn timau eraill ar brosiectau yn ôl anghenion busnes.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn ar gyfer Ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)