Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant

Trosolwg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio ei wybodaeth a’i brofiad o’r sector gofal plant ac amrywiaeth o strategaethau ymgysylltu i recriwtio darparwyr gofal plant a chynorthwyo rhieni i....

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 23/08/2018 (210 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant (Cymraeg yn Hanfodol)

ED50253943

Categori Swydd: Addysg - Proffesiynol / Cymorth

Math o Gontract: Dros Dro

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes

Graddfa: Gradd 4

Cyflog: £18,319 - £20,541

Caiff Cynnig Gofal Plant Cymru ei gyflwyno ar draws Caerdydd yn raddol i ddarparu addysg a gofal plant a ariennir i rieni cymwys sy’n gweithio y mae ganddynt blant 3-4 oed.

Rydym yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant a fydd yn:
Ymgysylltu â darparwyr gofal plant a rhieni cymwys ar draws Caerdydd i gynyddu ymwybyddiaeth a chynyddu nifer y cyfranogwyr

Cynorthwyo ac annog darparwyr gofal plant i ddarparu’r Cynnig er mwyn sicrhau y gall rhieni cymwys fanteisio ar y Cynnig

Cynyddu ymwybyddiaeth o’r Cynnig ac annog rhieni cymwys i fanteisio arno

Nodi ac ymgysylltu â rhieni cymwys i’w cynorthwyo i fanteisio ar y Cynnig

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio ei wybodaeth a’i brofiad o’r sector gofal plant ac amrywiaeth o strategaethau ymgysylltu i recriwtio darparwyr gofal plant a chynorthwyo rhieni i fanteisio ar y Cynnig. Gyda chyfrifoldeb am gynllunio a chyflwyno digwyddiadau ymgysylltu, gan weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau rhanddeiliaid allweddol i gynyddu eu hymwybyddiaeth o’r Cynnig, a hyrwyddo’r Cynnig trwy gyfryngau cymdeithasol, bydd y rôl yn hanfodol wrth gynyddu nifer y rhieni cymwys sy’n elwa ar y Cynnig. Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd dros dro tan 31/03/2019 yw hon.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2 neu gan y Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 3 – Canolradd.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Croesawn geisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau’n sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn mewn modd gwell. Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*