Tiwtor dan Hyfforddiant

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor dan Hyfforddiant gyda Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe, Academi Hywel Teifi. Mae dwy swydd o’r fath i’w llenwi. Dyma gyfle cyffrous ar gyfer unigolion....

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £24,983 i £28,096

Dyddiad Cau: 19/09/2017 (276 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Abertawe, Castell Nedd, Port Talbot a thu hwnt

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor dan Hyfforddiant

Rhif Swydd: AC02347

Cyflog

£24,983 i £28,096 y flwyddyn (pro-rata os yn rhan amser)

Y disgwyliad arferol yw y bydd pendodiad yn cael ei wneud ar waelod y raddfa.

APM Graddfa 6

Y Swydd

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor dan Hyfforddiant gyda Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe, Academi Hywel Teifi. Mae dwy swydd o’r fath i’w llenwi. Dyma gyfle cyffrous ar gyfer unigolion cydwybodol i weithio gyda'r tîm yn Academi Hywel Teifi.

Mae’r rhain yn swyddi cyfnod penodedig hyd at 31 Gorffennaf 2018 yn ddibynnol ar gyllid grant. Mae’r penodiadau hyn yn rhan o ymdrech Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe i gynllunio ei gweithlu ar gyfer y dyfodol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dilyn rhaglen hyfforddi a datblygu ar gyfer tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion, yn dysgu (gyda chefnogaeth tiwtor personol) ar gyrsiau Cymraeg i Oedolion ac yn arsylwi a chynorthwyo Tiwtoriaid ac Uwch Diwtoriaid-drefnyddion profiadol.

Bydd disgwyl i’r sawl a gaiff eu penodi fod yn rhan o’r gwaith dysgu ar ystod o gyrsiau ffurfiol ac anffurfiol o fewn rhaglen Cymraeg i Oedolion yr Academi, a hynny yn un, neu fwy, o’r ardaloedd lleol o fewn dalgylch Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Yn dilyn cyfnod priodol o hyfforddiant, bydd disgwyl i Diwtor dan Hyfforddiant ddysgu rhwng hyd at 300 o oriau yn ystod y flwyddyn.

Bydd cyfle i’r sawl a benodir gofrestru ar gyrsiau neu gymhwysterau Dysgu Cymraeg i Oedolion pellach.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Dilyn rhaglen hyfforddi a datblygu ar gyfer tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion.
Arsylwi a chynorthwyo tiwtoriaid a thiwtor/drefnyddion profiadol.
Dysgu ar ystod o gyrsiau Cymraeg i Oedolion.
Chwilio am ffyrdd o wella perfformiad drwy fyfyrio ar gynllun a dull cyflwyno addysgu a chasglu a dadansoddi adborth gan ddysgwyr a chydweithwyr.
Cefnogi gweithgareddau dysgu anffurfiol yr Academi.
Cefnogi’r gwaith o farchnata’r rhaglen a hyrwyddo’r ddarpariaeth gan gynorthwyo gyda’r gwaith o recriwtio dysgwyr yn lleol.
Mewn cydweithrediad â’r Tiwtor Arweiniol ar E-Ddysgu, bydd disgwyl i Diwtor dan Hyfforddiant roi ar waith yr adnoddau addysgol a ddatblygir gan yr Academi a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ac i ddatblygu ei h/adnoddau dysgu ei hun ar gyfer y gwaith dysgu.
Datblygu’r gallu i ddarparu cyngor ac arweiniad i ddysgwyr a darpar-ddysgwyr ar lwybrau dilyniant yn yr ardal.
Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill a nodir gan ei r/rheolwr llinell neu Reolwr Datblygiad Proffesiynol ac Ansawdd, Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe.

Gwerthoedd

Tystiolaeth ddangosadwy o ymfalchïo mewn darparu datrysiadau a gwasanaethau proffesiynol
Y gallu i gydweithio mewn amgylchedd o gydraddoldeb, ymddiriedaeth a pharch i ddarparu gwasanaethau sy'n ceisio rhagori ar anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid
Tystiolaeth ddangosadwy o ymagwedd ofalgar at ein holl gwsmeriaid, gan sicrhau profiad personol a chadarnhaol.
Meini Prawf Angenrheidiol

Cymhwysterau

Addysg hyd at lefel gradd neu gyfatebol.
Tystiolaeth o ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus a’r parodrwydd a’r gallu i gadw i fyny â’r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau mewn polisïau a rheoliadau.
Profiad

Gallu wedi’i brofi i reoli, trefnu a blaenoriaethu ei g/waith ei hun.
Gallu wedi’i brofi i weithio fel aelod effeithiol o dîm ac o gyfrannu at gyrraedd nod mewn cydweithrediad â chydweithwyr.

Sgiliau a Gwybodaeth

Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog.
Rhuglder yn yr iaith Gymraeg ar safon uchel.
Parodrwydd i gefnogi digwyddiadau cyhoeddus ar gyfer dysgwyr neu ddarpar-ddysgwyr a chyfleoedd dysgu anffurfiol a drefnir gan yr Academi.
Hyder a chymhwysedd wrth ddefnyddio TG, gan gynnwys yr amrediad llawn o gymwysiadau Microsoft Office gan gynnwys Word, Powerpoint ac Excel.
Parodrwydd i weithio mewn swyddfa sydd wedi'i lleoli y tu hwnt i gampws Prifysgol Abertawe, yr union leoliad yn ddibynnol ar y prif ardal waith y penodir yr unigolyn iddi.
Gallu a pharodrwydd i deithio ar draws ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Meini Prawf Dymunol

Profiad o ddysgu’r Gymraeg i oedolion ar draws ystod o lefelau.
Cymhwyster ôl-raddedig
Profiad o weithio gyda chymdeithasau neu fudiadau sy’n trefnu gweithgareddau i ddysgwyr.
Gallu dangos rhywfaint o hyblygrwydd o fewn patrwm gwaith a pharodrwydd i ymateb yn rhagweithiol i newid mewn amserlen, lleoliad neu drefniant gwaith ar fyr rybudd.

Telerau ac Amodau Cyflogaeth

Oriau: 35 yr wythnos. (Mae hon yn swydd lawn-amser ond croesewir ceisiadau gan unigolion sydd â diddordeb gweithio'n rhan-amser, rhannu swydd neu weithio ar sail oriau hyblyg a byddai'r Brifysgol yn barod i drafod trefniadau amgen).

Gwyliau blynyddol: 29 diwrnod y flwyddyn ac hefyd Gwyliau Banc (pro rata i staff rhan-amser).

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*