Tiwtor TG (hunan-gyflogedig)

Trosolwg

Rydym yn edrych am Diwtoriaid TG i ymweld â busnesau cymwys i gynnig cefnogaeth ymarferol i sicrhau eu bod yn gwneud y defnydd gorau o dechnoleg gwybodaeth i reoli eu busnes.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £50 yr awr (uchafswm)

Dyddiad Cau: 10/12/2018 (161 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eirwen Williams

Ffôn: 01970 636295

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Swydd: Tiwtoriaid TG (hunan-gyflogedig)
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Adran: Gwledig
Lleoliad: Ledled Cymru
Tâl: £50 yr awr (uchafswm)
Cytundeb: Uchafswm 3 blynedd

Cefndir

Fel rhan o’r Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes, sy’n cael ei ariannu gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, mae busnesau fferm a choedwigaeth yn medru derbyn ymweliadau Hyfforddi TG Un i Un. Mae’r ymweliadau yn cael eu darparu ar safle busnes pob unigolyn ac yn cael eu teilwra i gwrdd â’u hanghenion er mwyn annog y defnydd o TGCh wrth reoli eu busnesau.

Nod gyffredinol y swydd

Ymweld â busnesau cymwys i gynnig cefnogaeth ymarferol i sicrhau eu bod yn gwneud y defnydd gorau o dechnoleg gwybodaeth i reoli eu busnes. Mae’n rhaid i bob busnes sy’n derbyn cefnogaeth fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Prif Ddyletswyddau

• Trefnu ymweliadau / rhaglen waith
• Asesu gofynion TG y busnes a datblygu rhaglen hyfforddi wedi’i deilwra i weddu i bob busnes unigol
• Ymweld â theuluoedd a chynnig cymorth ymarferol
• Parhau i ymateb i ofynion TG busnesau Cyswllt Ffermio a chanfod gwybodaeth berthnasol
• Meithrin ymwybyddiaeth o waith papur ar fferm ac unrhyw ddatblygiadau perthnasol
• Cynnal cyswllt rheolaidd gyda darparwyr lleol sy’n gyfrifol am ddarparu cyrsiau fel rhan o’r rhaglen
• Ymgyfarwyddo gyda meddalwedd amaethyddol perthnasol a rhaglenni meincnodi e.e. Mesur i Reoli
• Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn hwyluso’r gwaith monitro a chyflawni targedau’r prosiect, yn unol â systemau adrodd y prosiect a Llywodraeth Cymru
• Sicrhau bod yr holl waith papur yn cael ei gyflwyno’n gywir ac ar amser
• Hybu a chyfeirio busnesau at wasanaethau eraill o fewn rhaglen Cyswllt Ffermio

Sgiliau a phrofiad

• Gwybodaeth dda o anghenion cyfrifiadurol y fferm a dealltwriaeth o waith papur ar y fferm, gyda’r gallu i asesu a deall anghenion TG y busnes a’r gofynion hyfforddi yn glir
• Y gallu i ddefnyddio cyfrifiaduron at ddibenion cofnodion fferm
• Profiad o ddarparu hyfforddiant ac arweiniad TG a chreu cynllun gwaith wedi’i deilwra i anghenion busnes unigol
• Y gallu i drosglwyddo gwybodaeth mewn modd ymarferol, cryno a chlir
• Agwedd hyblyg tuag at waith o ran dull ac amserlen
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog ardderchog (Cymraeg/Saesneg) ac yn gallu cyfathrebu’n effeithiol gydag amrywiaeth eang o bobl**
• Gallu trosglwyddo gwybodaeth mewn dull ymarferol wyneb yn wyneb
• Sgiliau cydlynu a threfnu o’r safon uchaf
• Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, o fewn amserlen benodol gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o tîm
• Gwybodaeth drylwyr o raglen Cyswllt Ffermio
• Trwydded yrru llawn a defnydd o gar
• Gallu gweithio yn y nos ac ar benwythnosau yn ôl y galw

**Bydd gofynion sgiliau dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) yn amrywio yn ôl lleoliad

Gwneud Cais

Gallwch ymgeisio am y cytundeb hwn drwy gwblhau Holiadur yr Ymgeisydd ynghyd â CV (dim mwy na 2 ochr A4) a’i ddychwelyd at rhian.jones@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y gytundeb, cyswlltwch ag Eirwen Williams ar 01970 636295

Asesiad/Cyfweliad

Cynhelir asesiadau ar ddydd Mercher, 12 Rhagfyr 2018

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10.00am dydd Llun, 10 Rhagfyr

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb swydd - Tiwtor TG  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Holiadur yr Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)