Trefnydd Digwyddiad (hunan-gyflogedig)

Trosolwg

Rydym yn edrych am Drefnydd Digwyddiadau i weithio ar sail hunan-gyflogedig i drefnu digwyddiad Arloesedd ac Arallgyfeirio ar gyfer ffermwyr, i'w gynnal Medi 2019

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 10/12/2018 (164 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eirwen Williams

Ffôn: 01970 636295

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Swydd: Trefnydd Digwyddiad (hunan gyflogedig)
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Adran: Gwledig
Lleoliad: Aberystwyth
Cytundeb: Hyd at ddiwedd Medi 2019
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod gyffredinol y rôl

I drefnu digwyddiad Arloesedd ac Arallgyfeirio ar gyfer ffermwyr, i’w gynnal yn Medi 2019

Prif Ddyletswyddau

• Ymwneud â phob rhan o’r digwyddiad
• Rheoli elfennau allweddol o drefniadaeth y digwyddiad
• Trefnu a rheoli cwmniau masnachol/arddangoswyr y digwyddiad
• Trefnu a chydlynu’r siaradwyr
• Cysylltu â’r lleoliadau a chontractwyr
• Cefnogi tîm Cyfathrebu Menter a Busnes i weithredu ymgyrch cyfathrebu’r digwyddiad
• Rheoli’r gosod i fyny a thynnu i lawr
• Prif gyswllt yn arwain at, ac yn ystod, y digwyddiad ar gyfer arddangoswyr/siaradwyr a staff Cyswllt Ffermio

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Profiad o drefnu digwyddiadau ac arddangosfeydd mawr, uchel eu proffil
• Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru
• Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn
• Profiad eang o ysgrifennu copi clir, cywir a manwl ar gyfer ei brintio a/neu gyhoeddiadau digidol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac o fewn canllawiau penodol
• Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gweithio’n dda fel aelod o dîm gydag agwedd ragweithiol a’r hyder i gymryd yr awenau ac arwain gweithwyr eraill pan fo raid
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig eithriadol dda
• Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Gwneud Cais

Gallwch ymgeisio am y cytundeb hwn drwy gwblhau Holiadur yr Ymgeisydd ynghyd â CV (dim mwy na 2 ochr A4) a’i ddychwelyd at rhian.jones@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y gytundeb, cyswlltwch ag Eirwen Williams ar 01970 636295

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10.00am dydd Llun, 10 Rhagfyr 2018

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd - Trefnydd Digwyddiadau  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Holiadur yr Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)