Uwch-ymgynghorydd Gwasanaeth

Trosolwg

Sicrhau darpariaeth gwasanaeth proffesiynol, cymwynasgar, addysgiadol a chroesawgar drwy gyfathrebu wyneb yn wyneb, ar y ffôn ac yn electronig â myfyrwyr, staff ac ymwelwyr â'r Llyfrgell.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £22,017

Dyddiad Cau: 20/03/2019 (63 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Campws y Bae, Ffordd Fabian, Burrows, Crymlyn Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 8EN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch-ymgynghorydd Gwasanaeth

Rhif Swydd: SD01801

Cyflog: £22,017

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau

Lleoliad: Campws y Bae

Mae llyfrgelloedd y Brifysgol yn ganolog i brofiad y myfyrwyr a'r staff. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, amrywiaeth o amgylchoedd ar gyfer darllen/astudio a mynediad hawdd i amrywiaeth o adnoddau dysgu a gwybodaeth. Bydd deiliaid y swyddi yn rhan o dîm yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid o'r ansawdd uchaf i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr â'r Llyfrgell. Bydd deiliaid y swyddi yn gweithredu fel Uwch Ymgynghorydd yn y tîm, gan ymdrin ag ymholiadau TG a chylchrediad gweithredol mwy cymhleth a bod yn bwynt cyfeirio ar gyfer aelodau eraill y tîm. Bydd gan ddeiliaid y swyddi rôl allweddol, ar y cyd â'r Cydlynydd Gwasanaeth Cwsmeriaid, wrth gynnal a datblygu diwylliant gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ar y safle.

Sicrhau darpariaeth gwasanaeth proffesiynol, cymwynasgar, addysgiadol a chroesawgar drwy gyfathrebu wyneb yn wyneb, ar y ffôn ac yn electronig â myfyrwyr, staff ac ymwelwyr â'r Llyfrgell. Darparu gwasanaeth cwsmeriaid o'r ansawdd uchaf gyda chwrteisi ac awdurdod.

Darparu cymorth, cyngor, a lle bo'n briodol, cyfarwyddiadau ail linell i fyfyrwyr a staff ar gyfleusterau TG yn bersonol a thrwy e-bost, gan gynnwys cymorth gyda mynediad i'r rhwydwaith cyfrifiaduron, mynediad i'r fewnrwyd a chyfrif e-bost, rheoli ffeiliau, llungopïo/argraffu, defnyddio meddalwedd gyffredinol a chyflunio dyfeisiau diwifr i gysylltu â rhwydwaith y Brifysgol. Cefnogi Ymgynghorwyr Gwasanaethau â phroblemau ac ymholiadau TG mwy cymhleth, gan sicrhau cyfnewid gwybodaeth briodol. Cysylltu â chydweithwyr Gwasanaethau TG i ddatrys ymholiadau. Addasu i natur newidiol cymorth TG yn ôl y gofyn a chymryd cyfrifoldeb am ddiweddaru sgiliau.

Defnyddio'r system Offer Rheoli Gwasanaethau TG i gofnodi ymholiadau a phroblemau.

Ymateb i adborth cwsmeriaid ymhen amserlenni y cytunwyd arnynt trwy amryw sianel gyfathrebu.

Cyfrannu at gydlynu a chyflawni gwaith y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid i sicrhau bod yr holl weithrediadau rheng flaen ac ystafell gefn yn rhedeg yn ddidrafferth, gan gynnwys dosbarthu, rhoi llyfrau ar silffoedd, rheoli stoc (gan gynnwys cadw llyfrau, trosglwyddo rhwng safleoedd, tacluso silffoedd, llyfrau coll a rheoli'r rota tasgau dyddiol).

Gweithredu fel pwynt cyfeirio ar gyfer Ymgynghorwyr Gwasanaethau, gan ateb ymholiadau mwy cymhleth ynghylch holl wasanaethau ISS, cronfeydd data ac adnoddau electronig, offer hunanwasanaeth, materion ynghylch adeilad y Llyfrgell a threfnu cyfleusterau ac ymgynghorwyr ar-lein.

Crwydro'r adeilad i sicrhau bod yr ardaloedd astudio tawel yn dawel, monitro ymddygiad defnyddwyr i sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau iechyd a diogelwch tân a sicrhau bod yr amgylchedd yn lân, yn daclus ac yn groesawgar, gan adnabod a rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion.

Cysylltu â staff mewn Mannau Gwybodaeth i Fyfyrwyr eraill, mewn Colegau, ac mewn Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol eraill ar draws y Brifysgol i ateb ymholiadau cwsmer ac i ddatrys problemau yn ôl yr angen.

Sicrhau y caiff arian ei gyfri'n gywir a'i gofnodi'n ddyddiol ac y cedwir yr holl ddogfennaeth berthnasol at ddibenion archwilio.
Cyflawni dyletswyddau sy'n ymwneud â chefnogi gweinyddiaeth y safle a monitro gwasanaethau, gan gynnwys hyfforddi cyfoedion.

Yn absenoldeb y Cydlynydd Gwasanaeth Cwsmeriaid, cymryd cyfrifoldeb gweithrediadol am waith dydd i ddydd y Llyfrgell, gan gynnwys rheoli ardaloedd a'r adeilad, rheoli ymddygiad myfyrwyr a goruchwylio'r Ymgynghorwyr Gwasanaethau

Bod yn Warden Tân ac yn Weithiwr Cymorth Cyntaf yn y gwaith.

Meini Prawf Hanfodol:

Yr allu i gyfathrebu yn Gymraeg -

Siarad - Y gallu i gynnal sgwrs estynedig â siaradwr rhugl am bwnc cyfarwydd, e.e. diddordebau neu waith. Mynegi barn a chyfnewid gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â bywyd pob dydd, e.e. diddordebau, teithio neu bynciau sy'n ymwneud â gwaith

Ysgrifennu - Y gallu i ysgrifennu ymadroddion neu frawddegau syml iawn amdanoch chi eich hun i eraill. Cyfleu neges syml neu gais syml, e.e. drwy e-bost

Gwrando - Y gallu i ddilyn y rhan fwyaf o sgyrsiau neu drafodaethau, hyd yn oed am bynciau nad ydych yn gyfarwydd â nhw. Deall y rhan fwyaf o raglenni teledu a radio ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf

Darllen - Y gallu i ddeall negeseuon am bethau cyffredinol, a rhai llythyrau neu e-byst sylfaenol iawn, e.e. yn gofyn am rywbeth neu'n gofyn i drosglwyddo neges. Deall darnau byr o destun.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*