'Angen tai fforddiadwy i bobl leol, nid hap-ddatblygu’ yn ôl ymgyrchwyr yng Ngwynedd

19/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Tai newydd ym Mhenrhosgarnedd

Wrth i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar y cynllun datblygu lleol barhau, mae gwrthwynebwyr i'r cynllun yn cyfarfod heno ym Mhenygroes, gyda ymgyrchwyr yn galw am ‘dai fforddiadwy i bobl leol, nid hap-ddatblygu’.

 

Mae nifer o feirniadaethau o'r ffordd mae'r cyngor wedi mynd ati i ymgynghori ar y cynllun, sy'n amlinellu cynlluniau i adeiladu oddeutu 8,000 o dai newydd yng Ngwynedd ac Ynys Môn. 

 

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryder nad yw'r cyhoedd wedi cael gwybodaeth am y sesiynau ymgynghorol yn egluro'r broses. 

 

“Yr ydym yn rhoi cynnig ar ffordd arall” meddai Ben Gregory, un o'r siaradwyr yn y cyfarfod, “ac yn gwahodd pobl i gyfarfod cyhoeddus, rhoi'r ffeithiau iddynt, a gwrando ar eu barn. Caiff y farn hon ei throsglwyddo i Gyngor Gwynedd, a'u penderfyniad hwy wedyn yw ei hystyried neu beidio.”

 

Y siaradwyr eraill yw Gwion Owain o Benygroes a Menna Machreth o Gaernarfon, sy'n gadeirydd ar Gymdeithas yr Iaith yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

 

“Os bydd tystiolaeth fod angen cynifer â hyn o dai, byddwn yn derbyn hynny” meddai Menna Machreth. “Ein cwyn ni hyd yma yw nad oes ymchwil wedi bod i ganfod pwy sydd angen tai, a pha fath o dai sydd angen eu codi. Mae'r Cyngor wedi derbyn ffigwr gan y Llywodraeth yng Nghaerdydd, ac maent yn mynd rhagddynt efo'r ffigwr hwnnw, heb ofyn i bobl leol beth maent  ei hangen. Ein pryder ni yw y bydd tai di-angen yn effeithio ar sefyllfa'r iaith Gymraeg, sydd yn ddigon bregus fel ag y mae. Tai fforddiadwy i bobl leol sydd ei angen, nid hap-ddatblygu.”

 

Bydd y cyfarfod ei gynnal heno am 7.30pm yn y Neuadd Goffa ym Mhengroes.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net