100 diwrnod tan Eisteddfod Bae Caerdydd

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad.

Dywedodd Elfed Roberts, “Mae llawer o sôn wedi bod am y ffaith bod yr Eisteddfod eleni yn arbrofol a threfol, ac mae ‘na nifer o syniadau newydd yn cael eu treialu yma eleni, ond gallaf sicrhau pobl y bydd o’n amlwg eich bod chi ar Faes yr Eisteddfod wrth grwydro o gwmpas yn ystod yr wythnos. Rydym yn benderfynol o sicrhau bod yr awyrgylch agos atoch a chyfeillgar sydd bob amser i’w cael ar faes traddodiadol hefyd i’w teimlo ym Mae Caerdydd.

 

“Mae’r Bae’n eithaf tebyg i faes traddodiadol o ran maint, ac rydym yn edrych ymlaen at gyplysu elfennau o’r maes arferol gyda defnyddio o adeiladau eiconig y Bae ac ambell syniad newydd yn ystod yr wythnos.

 

“Erbyn hyn, mae nifer o’r cyhoeddiadau wedi’u gwneud. Mae manylion y cyngherddau wedi’u cyhoeddi, a’r tocynnau’n gwerthu’n ardderchog – ychydig iawn o docynnau sydd ar ôl ar gyfer nifer o’r nosweithiau felly ewch ati i archebu’n fuan os nad ydych chi eisoes wedi gwneud.

 

“Rydym hefyd yn gwybod mai Diffiniad fydd y prif fand ar Lwyfan y Maes BBC Radio Cymru nos Wener, ac mae hyn wedi cael croeso brwd gan bawb. Bydd y Llwyfan, y Pentref Bwyd a’r bariau mawr i gyd wedi’u lleoli’n hynod gyfleus yn y Roald Dahl Plass y tu allan i fynedfa Canolfan Mileniwm Cymru, a dyma le fydd lleoliad Cerrig yr Orsedd ar gyfer y seremonïau ar fore Llun a Gwener hefyd, gyda’r Cerrig yn cael eu symud yn ystod yr wythnos.

“Bydd y Pafiliwn, nifer o’r perfformiadau theatrig a’r Babell Lên wedi’u lleoli yng Nghanolfan y Mileniwm, a byddwn hefyd yn defnyddio rhai eraill o adeiladau eiconig y Bae er mwyn cynnal gweithgareddau. Adeilad y Pierhead fydd cartref Shwmae Caerdydd, Dysgu Cymraeg - Learn Welsh, a lleolir Y Lle Celf eleni yn y Senedd. Bydd tair ystafell hefyd wedi’u neilltuo ar gyfer Cymdeithasau yn adeilad y Senedd.

 

“Bydd amryw o’n hymwelwyr yn cofio adeilad hardd Tŷ Portland ar Stryd Biwt, ac rydym wedi bod yn ddigon ffodus i allu sicrhau’i ddefnydd ar gyfer adeilad Dawns eleni, ac mae hyn yn rhoi sgôp i ni gynnal ambell ddigwyddiad a gweithgaredd ychydig yn wahanol yn ystod yr wythnos.

 

“Bu modd cadarnhau dros y Sul y bydd Maes B yn mynd i hen adeilad Profiad Doctor Who yn y Bae, ac rydym yn arbennig o falch o hyn gan ei fod yn ein galluogi i gynnig gŵyl ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed unwaith eto eleni. Roeddem hefyd yn awyddus iawn i leoli Maes B yn y Bae, fel bod ein gweithgareddau i gyd yn cael eu cynnal mewn un rhan o’r ddinas.

“Eleni, mae gennym ardal wyddoniaeth a thechnoleg yn hytrach nac un pafiliwn mawr. Ac fe fydd yr amrywiaeth arferol o arddangosfeydd, gweithgareddau a sioeau’n cael eu cynnal yno eto, gyda’r cyfan oll yn sicr o apelio at bobl o bob oed, wrth i ni hyrwyddo gwyddoniaeth a thechnoleg yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

“Rwy’n siŵr y bydd nifer fawr yn falch iawn o glywed bod rhai o’n strwythurau dros dro mwyaf deniadol ni’n dychwelyd i’r Maes eleni, gyda yurt y Tŷ Gwerin a tepees Caffi Maes B a Sinemaes yn cymryd eu lle o amgylch y Maes. Bydd bar Syched hefyd yn dychwelyd, a bydd wedi’i leoli wrth ymyl y Tŷ Gwerin yn ardal yr Eglwys Norwyaidd a fydd yn gartref i nifer o weithgareddau cerddorol.

“Bydd dros gant o stondinau o bob lliw a llun o amgylch y Bae, ac er bod y stondinau traddodiadol mae pobl wedi arfer eu gweld ar y Maes i gyd wedi gwerthu, mae ambell un o’r cytiau bach pren yn dal i fod ar gael - ond mae angen cysylltu’n sydyn er mwyn sicrhau lle. Mae’r wybodaeth i gyd ar wefan yr Eisteddfod.

 

Aros y nos

 

“Mae llawer o sôn fod ystafelloedd mewn gwestai’n brin iawn yn ystod yr wythnos eleni erbyn hyn, ond mae gennym ni le ar ôl ar gyfer unrhyw un sy’n awyddus i ddod i aros ar y maes carafanau a gwersylla swyddogol. Mae aros ar y maes carafanau’n rhan o hwyl yr Eisteddfod i gannoedd o deuluoedd bob blwyddyn, felly beth am ddod atom i Gaeau Pontcanna eleni i gael blas ar Eisteddfod yn y ddinas go iawn?

“Ac wrth sôn am wefan yr Eisteddfod, dyma’r lle i fynd o heddiw ymlaen i rag archebu eich copi o Raglen Swyddogol yr Eisteddfod. Gyda 100 diwrnod i fynd tan ddechrau’r Eisteddfod, mae’r gwaith o roi’r amserlenni at ei gilydd yn tynnu tua’r terfyn, ac unwaith eto, byddwn yn cynnal dros fil o weithgareddau unigol o amgylch y Maes.

“Bydd y Rhaglen Swyddogol ar gael o wefan yr Eisteddfod erbyn dechrau Gorffennaf, a bydd unrhyw un sy’n ei rag archebu’n sicrhau copi cyn gynted ag y daw o’r wasg. Felly ewch draw i’r wefan i sicrhau eich copi cyn pawb arall!

“Bydd rhagor o docynnau ar werth o 8 Mai ymlaen, wrth i ni gyhoeddi manylion mwy o weithgareddau nos yn ystod yr wythnos mewn amryw o wahanol leoliadau. Bydd modd hefyd archebu bandiau garddwrn ar gyfer gweithgareddau’r dydd a gynhelir yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon ac yn yr is-bafiliynau a leolir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

 

“Gellir prynu’r rhain ymlaen llaw neu ar y diwrnod, a’r amcan yw ein galluogi i reoli niferoedd sy’n cael mynediad yn unol ag anghenion iechyd a diogelwch y Ganolfan. Bydd mynediad i’r ardaloedd eraill y Maes, gan gynnwys yr adeiladau parhaol eraill, i gyd yn rhad ac am ddim.