2014: y flwyddyn orau erioed i'r diwydiant ymwelwyr yng Nghymru

14/05/2015

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Un o brif atyniadau i ymwelwyr: Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cafodd y diwydiant ymwelwyr yng Nghymru flwyddyn brysurach nag erioed o’r blaen yng Nghymru yn 2014, yn ôl arolwg Twristiaeth. 

 

Bu 10 miliwn o ymwelwyr o Brydain yn aros dros nos yng Nghymru yn ystod y flwyddyn a hynny am y tro cyntaf ers i Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ddechrau, ar ei ffurf gyfredol, yn 2006. 

 

Gwelwyd cynnydd o 0.7 y cant yn nifer y tripiau i Gymru o’i gymharu â 2013, a’r flwyddyn honno hefyd yn flwyddyn lwyddiannus o ran ymwelwyr. Mewn gwrthgyferbyniad, roedd y ffigwr ar gyfer Prydain gyfan wedi gostwng 7.0 y cant. 


Yn ogystal, roedd ymwelwyr o Brydain wedi gwario’r swm uchaf erioed yng Nghymru y llynedd  sef £1.735 biliwn. Mae hwn yn gynnydd o 2.3 y cant tra bod cyfanswm yr hyn a wariwyd ar dripiau dros nos ym Mhrydain gyfan wedi gostwng 2.6 y cant o’i gymharu â 2013.

Mae’r cynnydd a fu yn nifer yr ymweliadau gwyliau – y brif elfen sy’n cynnal twristiaeth yng Nghymru – hyd yn oed yn fwy canmoladwy. O gymharu â 2013: aeth 4.4 y cant yn fwy ar dripiau, a gwariwyd 7.7 y cant yn fwy mewn cysylltiad â hynny.

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, “Mae’r ffigurau hyn yn hollol wych. Mae’n dangos bod Cymru ar flaen y gad. Mae cyrraedd y 10 miliwn yn garreg filltir bwysig iawn ac mae’n dangos bod Cymru yn ennill cyfran fwy o’r farchnad."

 

“Daw’r llwyddiant hwn yn sgil yr holl waith caled y mae’r diwydiant yn ei wneud yma yng Nghymru. Mae’n sicrhau bod ein hymwelwyr yn cael profiad heb ei ail a’u bod eisiau dychwelyd dro ar ôl tro. Mae hefyd yn dangos bod strategaeth Llywodraeth Cymru a’r gwaith y mae’n ei wneud yn galluogi’r diwydiant i dyfu a ffynnu.  

 

"Y llynedd,  fe wnaeth ymgyrch farchnata Prydain ac Iwerddon sef Have you packed for Wales? sbarduno gwerth £238 miliwn o wariant ychwanegol yn economi Cymru  – cynnydd o 25 y cant ar gyfanswm y llynedd.’

 

Ychwanegodd, “Mae’r diwydiant yn llawn hyder wedi cyfnod llwyddiannus iawn dros y Pasg. Gobeithiaf y bydd y ffigurau hyn yn rhoi hwb pellach i hyder y diwydiant ac y gallwn adeiladu ar y llwyddiant hwn. Mae  Prydain gyfan yn wynebu dirywiad yn y farchnad ac mae hynny’n gwneud y diwydiant twristiaeth yn un hynod gystadleuol. Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant i gynnal y ffigurau ardderchog hyn yng Nghymru.”

 

Ffigurau calonogol

 

Dywedodd Justin Baird Murray, Cadeirydd Cymru o Gymdeithas Lletygarwch Prydain sy'n cynrychioli'r diwydiant gwestai a bwytai yng Nghymru, "Mae'r ffigurau hyn o Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr yn galonogol iawn ac yn adlewyrchu hyder y gwestywyr yn eu cynnyrch eu hunain ac yn rhoi i ni sylfaen gadarn ar gyfer parhau i dyfu twristiaeth o ansawdd yng Nghymru.

 

"Mae'r diwydiant yn croesawu yn gynnes cefnogaeth frwd y Gweinidog ar gyfer ein busnesau a chydnabyddiaeth y llywodraeth o ba mor bwysig yw Lletygarwch i economi Cymru. Yr ydym ar y trywydd iawn i gyrraedd ein targed uchelgeisiol o 20,000 o swyddi newydd yn ein sector rhwng 2011 a 2020 a bydd gennym  ein in ystadegau eu hunain dros y misoedd nesaf sydd yn dangos ein pwysigrwydd hanfodol fel cyflogwr i gymunedau ledled Cymru.”