£500,000 i hybu amaethyddiaeth ddigidol

Bydd hanner miliwn o bunnau o gyllid newydd ar gael i helpu marchnadoedd da byw, canolfannau casglu a lladd-dai cymwys yng Nghymru gyda’u buddsoddiadau digidol.

Bydd yr arian ar gael i fusnesau bach a chanolig eu maint a chaiff ei dosbarthu gan Hybu Cig Cymru. Fe’i darparwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymgyrch i gryfhau a symleiddio’r broses o olrhain tarddiad anifeiliaid trwy gael un gronfa ddata ar gyfer yr holl rywogaethau.

 

Yn ystod y tri mis nesaf, o 1 Chwefror, gall busnesau cymwys sydd yn Ganolfannau Cofnodi Canolog (CPRCs) wneud cais am gyllid er mwyn gwella eu seilwaith digidol. Bydd hyn yn caniatáu defnydd cynyddol o dechnoleg, gyda golwg ar gyflwyno Dulliau Adnabod Electronig ar gyfer gwartheg yn y dyfodol. Mae system lwyddiannus o’r fath yn bodoli eisoes ar gyfer defaid ac yn cael ei gweinyddu gan EIDCYMRU, sef is-gwmni i  HCC, ar ran Llywodraeth Cymru.

 

Unwaith y bydd tagiau EID i wartheg ar waith, bydd modd sganio gwartheg a throsglwyddo'r data i dabled neu gyfrifiadur a lanlwytho’r data wedyn i EIDCYMRU. Felly, mae canolfannau cofnodi canolog yn chwarae rhan hollbwysig wrth olrhain tarddiad anifeiliaid.  Mae hyn yn rhoi hyder i ddefnyddwyr ac yn golygu bod modd cymryd camau cyflym mewn achosion o glefyd anifeiliaid.

 

Helpu busnesau bach

 

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rydym yn falch o gyhoeddi cyllid i helpu nifer sylweddol o fusnesau bach a chanolig eu maint sy'n bwysig i'r economi wledig yng Nghymru yn rhinwedd eu swyddogaeth yn ganolfannau lofnodi.

 

“Bydd yr arian hwn yn cynnig y cymorth sydd ei angen i uwchraddio’r seilwaith technoleg gwybodaeth, fel bod modd gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg i gael gwelliant pellach yn y system olrhain anifeiliaid sydd eisoes yn gadarn yng Nghymru.
“Bydd ein cyhoeddiad yn darparu ateb arloesol i rai o’r problemau a allai godi yn y dyfodol ac atal rhai cyfleusterau rhag gweithredu. Bydd helpu canolfannau cofnodi i fanteisio ar dechnoleg hefyd yn helpu i wneud y genhedlaeth nesaf o ffermwyr yn y sector yn ymwybodol o fanteision EID wrth reoli da byw.”

 

Dywedodd Gwyn Howells, Prif Weithredwr HCC: “Mae'r cyllid hwn yn fuddsoddiad sylweddol yng nghefn gwlad Cymru, a fydd yn helpu ystod o fusnesau i gael mynediad at y dechnoleg ddiweddara. Bydd hyn yn symleiddio'r broses o gofnodi symudiadau anifeiliaid, ac yn gwneud y sector cyfan yn wytnach a mwy cynaliadwy.”