£6.9 miliwn i gynllun Dechrau'n Deg

19/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

cymorth i deuluoedd gyda gofal plant mewn ardaloedd difreintiedig

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd £6.9 miliwn o gyllid cyfalaf ar gael ar gyfer cyfleusterau gofal plant mewn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

 

Cafodd y buddsoddiad hwn ei gyhoeddi heddiw gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths ar gyfer Dechrau’n Deg sy’n gynllun i helpu teuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig.

 

Bydd y buddsoddiad cyfalaf yn cael ei ddefnyddio i greu lleoliadau gofal plant a mannau lle gall rhieni gael y cymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol i ddygymod â’r pwysau a ddaw yn sgil tlodi. Mae hyn yn cynnwys creu cyfleusterau gofal plant newydd yn Abertyleri, y Coed-duon a Sir Gaerfyrddin, yn ogystal â gwelliannau i gyfleusterau presennol Dechrau’n Deg ar draws Cymru.

 

Bydd y cyllid hefyd yn creu swyddi wrth adeiladu canolfannau newydd a gwneud gwelliannau i brosiectau sydd eisoes yn bodoli, yn ogystal â chreu swyddi lleol yn y cyfleusterau eu hunain.

 

Dywedodd Lesley Griffiths: “Wedi ymweld â chyfleusterau Dechrau’n Deg ar draws Cymru a siarad â’r teuluoedd sydd wedi elwa o’r cymorth a’r gefnogaeth sy’n cael ei ddarparu gan ein staff ymroddedig, mae’n amlwg bod y rhaglen yn cael effaith aruthrol ar fywydau pobl."

 

Ychwanegodd, “Mae’n bleser cael bod yma heddiw i gydnabod gwaith caled ac ymroddiad gweithwyr proffesiynol Dechrau’n Deg a chyhoeddi £6.9 miliwn i helpu i barhau i roi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant o’n cymunedau mwyaf difreintiedig."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net