Actor Pobol y Cwm yn cwrdd â dynion sy'n dioddef trais domestig

23/11/2017

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd yr actor  Geraint Todd, sydd yn actio'r cymeriad Ed Charles yn Pobol y Cwm yn clywed mwy am brofiadau dynion sy'n cael eu cam-drin a'r cymorth sydd ar gael ar eu cyfer, mewn rhaglen ar S4C heno am 9.30.

Mae un ym mhob chwe dyn yn y Deyrnas Unedig yn cael ei gam-drin mewn perthynas rywbryd yn ystod eu bywydau - nifer ysgytwol o uchel ymysg carfan o gymdeithas sy'n gyndyn o drafod profiadau mor dywyll.

 

Mae'r rhaglen bwerus yn cael ei dangos noson cyn i Sioned, Ed a gwylwyr Pobol y Cwm glywed penderfyniad y rheithgor yn yr achos llys dramatig wrth iddyn nhw benderfynu a yw Sioned yn euog o achosi niwed corfforol i Ed ai peidio.

 

Mae'r actor o Bontypridd yn cwrdd â dynion sydd wedi dioddef trais yn eu cartrefi, yn ymweld â'r unig loches i ddynion a’u plant yng Nghymru, yn cwrdd ag arbenigwyr yn y maes ac yn mynd ar batrôl gyda Heddlu De Cymru wrth iddynt ateb galwadau 999 yn delio ag achosion domestig.

 

Roedd gwneud y rhaglen yn brofiad dirdynnol i Geraint, "Yr hyn sy'n anodd yw clywed pobl yn siarad mewn ffordd mor 'raw', rwy'n credu 'mod i wedi arfer gormod gyda sgriptiau, sydd gam i ffwrdd o realaeth er pa bynnag mor realistig ydyn nhw, ac mae gweld pobl yn ymateb yn real fel 'na i sefyllfaoedd yn ofnadwy."

 

 

Mae'n cwrdd ag un dyn a oedd wedi cael ei gam-drin gan ei dad, ac mae'r gŵr, sy'n aros yn ddienw i sicrhau ei ddiogelwch, yn disgrifio sut y gwnaeth y gamdriniaeth ohono fe a'i deulu gyrraedd y fath ddifrifoldeb nes arwain at achos llys ac atal ei dad rhag dod yn agos ato fe a'i deulu.

 

Ar gyfartaledd mae pobl sy'n cael eu cam-drin yn eu cartref yn dioddef 35 ymosodiad cyn troi at ffrind, doctor, elusennau neu gyrff sy'n cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr. Mae Geraint yn cwrdd â gweithwyr o ddwy elusen, Cymru Ddiogelach / Safer Wales a Gorwel i drafod yr heriau sy'n wynebu dioddefwyr.

 

Wrth ymweld â Davis House, yr unig loches yng Nghymru ar gyfer dynion a’u plant sydd mewn lleoliad cyfrinachol, mae'n clywed profiadau rhywun sydd wedi dianc o berthynas dreisgar.

 

Cam-driniaeth seicolegol a rhywiol

 

Mae'r dyn yn disgrifio sut y cafodd ei gam-drin yn seicolegol ac yn rhywiol yn y lle cyntaf cyn cael ei gam-drin yn gorfforol. Gan sôn am bwysigrwydd y lloches sydd wed bod yn fan diogel i 68 o ddynion rhwng 19 a 78 oed a 26 o blant dros y pum mlynedd diwethaf, meddai, "Oherwydd bod dim teulu 'da fi, doedd 'da fi nunlle i fynd, o'n i ffaelu gwneud unrhywbeth. Yn y diwedd, wnaeth un ffrind helpu fi ac yna wnes i ddod yma… mae jyst yn peaceful, mae'n dawel, mae'n gadael ichi feddwl a dod yn ôl i'ch hunan. Mae wedi achub fy mywyd, 'swn i wedi aros wythnos arall, 'swn i ddim wedi bod yma."

 

Mae Geraint yn dweud bod gwneud y rhaglen wedi bod yn agoriad llygad iddo. Meddai, "Dwi'n credu mai'r peth mwyaf rwy wedi'i ddysgu yw pwysigrwydd bod dynion - ac unrhyw  ddioddefwr - yn siarad allan. Gall fod yn ffrind neu rywun proffesiynol, o leiaf wrth siarad gyda rhywun mae e mas 'na. Gallwch chi gael help wedyn."

 

Bydd gwasanaeth Cymorth S4C ar gael yn ystod ac ar ôl y rhaglen.