Adfer gwlyptir yn ne Cymru er budd pobl a bywyd gwyllt

02/02/2016

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cychwyn ar raglen fonitro dwy flynedd ar wlyptir mawr yn Abercregan yng Nghymoedd y De fel rhan o brosiect adfywiogi.

Bydd tîm y prosiect yn trawsnewid bron i 150 acer sydd bron yr un maint â 60 cae rygbi er mwyn creu mawnog a gwlyptir mwy naturiol.

 

Bydd hyn yn helpu i leihau perygl llifogydd ar gyfer cymunedau gerllaw, yn cynnig cynefin i fywyd gwyllt ac yn gwella ansawdd y dŵr mewn afonydd.

 

Fe fydd y newid hwn mewn cynefin yn storio mwy o garbon, yn helpu i reoli lefelau afonydd ac yn helpu llawer mwy o rywogaethau i ffynnu. Y bwriad yw gosod gwahanol fathau o offer fel y gellir monitro llif y dŵr ac ansawdd y dŵr dros gyfnod o ddwy flynedd, cyn i’r safle drawsnewid yn araf yn wlyptir.

 

Cyfle unigryw

 

Dywedodd Andrew Hood, swyddog amgylcheddol yn Cyfoeth Naturiol Cymru, “Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle unigryw i ddangos sut y gall buddsoddi yn ein hamgylchedd naturiol, ein hadnodd mwyaf gwerthfawr yng Nghymru, fod o fudd i bobl a bywyd gwyllt."

 

“Y gobaith yw y bydd y llecynnau hyn o fawn yn gweithredu fel cronfa ddŵr a fydd yn lleihau’r perygl llifogydd yng Nghwm Afan a Phort Talbot gerllaw."

 

“Bydd y prosiect hefyd yn rhoi gwybodaeth hollbwysig inni oherwydd y math hwn o ddull, ochr yn ochr ag amddiffynfeydd traddodiadol rhag llifogydd a’r gallu i wrthsefyll llifogydd yn well, fydd yn ein helpu i leihau’r perygl yn y tymor hir.”

 

Yn 2012 cafodd asesiad cenedlaethol ei gynnal er mwyn pennu mawnogydd yng Nghymru a’r potensial o’u hadfywiogi. Darganfu’r asesiad mai yn Abercregan y ceir un o’r llecynnau mwyaf o fawn dwfn a chanddo’r potensial mwyaf o safbwynt ei adfer o fewn y tir y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei reoli ar ran Llywodraeth Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru