Agor arddangosfa o waith celf unigolion sy’n byw gyda dementia

17/07/2018

Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd arddangosfa o waith celf gan unigolion sy’n byw gyda dementia cynnar yn agor heddiw yn Ysbyty Alltwen, Tremadog yng Ngwynedd

Mewn gweithdy pum diwrnod yn Yr Ysgwrn ym mis Mai, bu criw o bobl iau sy’n byw gyda’r cyflwr yn brysur yn creu diorama personol gyda’r artist Luned Rhys Parri.

 

Gan ddefnyddio ffotograff oedd yn bwysig iddyn nhw fel cefndir, aethpwyd ati i greu’r darnau celf gan ddefnyddio gwifren, papur, glud a phaent. Yn ogystal â bod yn gyfle i’r cyfranogwyr ddatblygu sgiliau a diddordeb newydd, roedd hefyd yn gyfle iddynt gael ymlacio mewn awyrgylch cartrefol yng nghwmni eraill sy’n byw gyda dementia.

 

Dywedodd Jane Picken, a gymerodd ran yn y gweithdy gyda’i gŵr: “Mae gan John ddementia, ac mae o wedi bod yn ffeindio pethau newydd yn dipyn o sialens. Mae hi wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o’r cynllun yma. O’r cychwyn roedd llawer iawn o hwyl, ac mae pobl sydd hefo dementia angen hwyl a llawer o gyswllt cymdeithasol gan fod dementia yn gallu bod yn ynysig iawn. Rydan ni hefyd wedi darganfod talent na wyddem am ei bodolaeth! Mae wedi creu atgofion wnaiff barhau am byth yn ogystal â darn o gelfyddyd arbennig.”

 

Trefnwyd y gweithdy gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyda chymorth ariannol gan Age Cymru, Gŵyl y Gwanwyn a chynllun socio-economaidd Magnox. Eglurodd Martin Moore, Cyfarwyddwr Cau Safle Trawsfynydd: “Roeddem yn arbennig o falch o gefnogi prosiect celf Gobaith y Gwanwyn gan fod iechyd meddwl a lles yn un o flaenoriaethau strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad Magnox. Cefnogodd arian Magnox bum gweithdy celf gyda’r nod o helpu pobl i fyw’n dda gyda dementia cynnar yn y gymuned leol.”

 

Gobaith y Gwanwyn

 

Dywedodd Carys Dafydd, Swyddog Cymuned Awdrudod y Parc: “Mae hi wedi bod yn fraint cael cyd-weithio ar gynllun Gobaith y Gwanwyn a gweld y budd mae pawb wedi ei gael o fod yn rhan ohono. Fel Awdurdod rydym yn awyddus i ddangos bod Parc Cenedlaethol Eryri â rôl bwysig i chwarae wrth hyrwyddo iechyd a llesiant trigolion y Parc”

 

Yn dilyn cyfnod yn Ysbyty Alltwen, bydd y gwaith celf yn symud ymlaen i’r Ysgwrn, ac yna Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, cyn cymryd eu lle terfynol yng nghartrefi’r unigolion y’u crëwyd.