Agor ysgol Gymraeg newydd Bro Teifi

29/09/2016

Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd ysgol Gymraeg newydd Bro Teifi yn Llandysul ei hagor yn swyddogol heddiw gan yr Ysgrifennydd Addysg.

Mae Ysgol Bro Teifi yn deillio o uno ysgol uwchradd Dyffryn Teifi gydag ysgolion cynradd Aberbanc, Coed y Bryn, Pontsian a Llandysul. Bydd Ysgol Bro Teifi yn darparu profiad gwirioneddol 21fed Ganrif ar gyfer disgyblion o bob oedran.

 

Mae gan yr ysgol ‘adain’ wahanol, sy’n golygu na fydd yr ysgolion uwchradd a cynradd yn rhannu’r un gofod ar yr un pryd. Fodd bynnag, bydd y cynllun yn galluogi’r ysgol gyfan i gael mynediad i’r offer a’r cyfleusterau diweddaraf, o gae chwaraeon astro-turf i’r llwyfan, goleuadau, seddau teras a stiwdio drama, ystafell werdd a stiwdio recordio.

 

Bydd gan y gymuned leol hefyd fynediad i gyfleuster perfformio 450 sedd yr ysgol, cyfleusterau chwaraeon a’r stiwdio recordio.

 

Wrth siarad, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams fod yr ysgol yn gyfle i’r gymuned gydweithio a chreu,  “Mae’n rhy rhwydd i feddwl bod ysgolion heddiw yn gwasanaethu ar gyfer un pwrpas yn unig: system analog, ddeuaidd o ddarpariaeth – athrawon yn dysgu a disgyblion yn cael eu dysgu. Mae ysgol integredig o’r fath yma yn debycach i ffôn clyfar. Gall yr ysgol a’r gymuned gysylltu, cydweithio a chreu."

 

“Yn yr ystyr ehangaf, mae Bro Teifi yn ysgol gymunedol. Mae’r cyfleusterau sydd ar gael ar gyfer disgyblion a’r cyhoedd fel eu gilydd wedi creu ysgol sydd yn groesawgar a rwyf yn falch iawn i gael ei hagor yn swyddogol heddiw.”

 

Dywedodd y Prifathro, Robert Jenkins: “Fel cymuned yn yr ysgol, rydym yn falch i gymryd perchnogaeth o’r ysgol newydd ac yn ddiolchgar iawn am y buddsoddiad a’r gefnogaeth a ddarparwyd i ni gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion.”

 

Cyfleuster flaengar

 

Ychwanegodd: “Mae’n gyfleuster sydd yn wirioneddol flaengar a fydd yn gwella ein gallu i ddarparu ein disgyblion gyda siwrnai o ddysgu integredig. Trwy fod o dan yr unto, mae dealltwriaeth ein gilydd o’r cryfderau ac anghenion ar draws y sectorau yn barod wedi gwella, a mae’r manteision o fod yn gallu rhannu adnoddau ffisegol, yn nhermau offer, ac hefyd yn nhermau staffio, hefyd yn cychwyn cyfoethogi profiadau dysgu ein disgyblion.”

 

Arwain y ffordd

 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn: “ Fel yr ysgol cyntaf o’i fath yng Nghymru, dyma enghraifft o Geredigion yn arwain y ffordd, gan ddarparu ysgol arloesol o’r radd flaenaf i ddiwallu anghenion addysgol modern disgyblion y cylch lleol yn ogystal a chenedlaethau i ddod. Mae pob ffydd gen i y bydd Ysgol Bro Teifi yn gwneud cyfraniad pwysig tuag at y ddarpariaeth addysg ragorol sydd yn cael ei chynnig yng Ngheredigion.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru