Ail agor promenâd Hen Golwyn yn sir Conwy

09/07/2020

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae promenâd Hen Golwyn nawr yn agored ar ôl 6 mis o waith i wella’r amddiffynfeydd môr a llwybr teithio llesol.

Roedd prosiect Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnwys gosod gwrthglawdd creigiau i ddiogelu’r morglawdd Fictoraidd bregus yn ochr ddwyreiniol y promenâd.  Mae’r creigiau yn amsugno a gwasgaru egni’r tonau i ddiogelu’r promenâd y tu ôl iddynt. Roedd y promenâd wedi’i ddifrodi yn ystod stormydd, gan roi’r A55 a phontydd rheilffordd cenedlaethol mewn perygl o dywydd difrifol yn y dyfodol.
 
Roedd y prosiect £1.6miliwn, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, hefyd yn cynnwys gwelliannau i’r llwybr teithio llesol, a rennir gan gerddwyr a beicwyr.
 
“Rydym wedi gwella’r ramp mynediad i’r traeth a gosod croesfan blaenoriaeth, yn ogystal â safle parcio beics newydd a gorsaf atgyweirio i feicwyr,” meddai’r Cyng Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys maes parcio i’r anabl. Mae yna ychydig o bethau ar ôl i’w gwneud, gan gynnwys polion lamp a meinciau, a gwneir hyn yn yr wythnosau nesaf.  Mae’r Covid-19 wedi achosi oedi gyda chyflenwi, ond nid oeddem eisiau i drigolion orfod aros yn hirach i gael mynediad i’r promenâd.  Hoffem ddiolch i’r gymuned leol am eu hamynedd tra rydym wedi bod yn gwneud y gwaith hwn.”

 

Cynllun amddiffyn

 

Y mis diwethaf, cyhoeddodd y Cyngor ei fod wedi sicrhau £6.075miliwn pellach gan Lywodraeth Cymru i barhau’r gwaith ar gynllun amddiffyn arfordir Hen Golwyn.  Mae’r cyllid ychwanegol yn rhan o Gronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru sy’n cyfrannu at atgyweirio ffyrdd yn dilyn stormydd a gwella llwybrau cerdded a beicio. Bydd yr arian ychwanegol hwn yn caniatáu i’r Cyngor ymestyn amddiffynfeydd arfordirol a gwelliannau i’r promenâd i’r gorllewin tuag at Borth Eirias.