"Angen gweithredu ar fyrder i ehangu'r ddarpariaeth Gymraeg"

02/09/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

protest ddiweddar dros addysg Gymraeg yng Nghaerdydd

Mae ofnau na fydd dosbarth cychwynnol ar gyfer ardaloedd Grangetown a Thre-biwt yng Nghaerdydd yn agor fis Medi yma ac mae hyn yn ôl y mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg "yn arwydd o fethiannau ehangach Cyngor Caerdydd wrth gynllunio darpariaeth Addysg Gymraeg yn y ddinas" .

 

Ar sail ffigyrau’r Cyngor ar gyfer Gorffennaf, mae’r mudiad yn ymwybodol bod 105 o ddisgyblion a gyflwynodd gais dewis cyntaf am le yn ysgolion Cymraeg y ddinas wedi’i gwrthod. Yn sgil hynny, does wybod faint sydd wedi’i eu colli i’r sector cyfrwng Saesneg nac ychwaith faint sydd o hyd yn y system apeliadau. Mae hynny’n cynrychioli colled o 13% o holl geisiadau Addysg Gymraeg ar gyfer Medi 2015. Roedd y golled ar gyfer Medi 2014 oddeutu 5%.

 

Dywedodd Michael Jones ar ran Rhieni Dros Addysg Gymraeg Caerdydd, “Mae angen gweithredu ar unwaith trwy ymestyn y ddarpariaeth bresennol fel datrysiad dros dro ac agor ysgolion newydd i gwrdd â’r galw. Mae anrhydeddu’r ymrwymiad i agor dosbarth cychwynnol Grangetown a Thre-biwt yn rhan anhepgorol o gynlluniau’r Cyngor i ddatblygu addysg Gymraeg yn y ddinas, fel sydd wedi’i ymgorffori yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Caerdydd, dogfen statudol sydd wedi derbyn sêl bendith y Gweinidog Addysg."

 

Angen arweiniad

 

Mae Michael Jones yn galw ar arweiniad ar fyrder, "Er bod y sir wedi cyhoeddi eu bwriad i fwrw ‘mlaen gyda’r dosbarth, roedd y ffaith na wnaed rhieni yn hysbys o hynny tan fis Mai ac na chafodd y trefniadau eu cadarnhau tan fis Awst, yn llawer rhy hwyr; felly mae’r argyfwng presennol yn ffrwyth diffyg gweithredu’n ddigon cynnar sydd wedi sigo ffydd a hyder rhieni’r ardal. Mae angen i’r arweinyddiaeth bresennol adfer hynny trwy gymryd rheolaeth o’r sefyllfa a chynnig arweiniad rhagweithiol a chadarn, a hynny ar fyrder."

 

Mae’n galw am gynnal adolygiad brys, meddai Michael Jones,  “Galwn ar Gyngor Caerdydd i gynnal adolygiad brys o ddalgylchoedd yr ysgolion cyfrwng Cymraeg ynghyd ag adolygu’r broses derbyn i ysgolion er mwyn cynnig mwy o degwch a sicrwydd i rieni wrth wneud ceisiadau am leoedd mewn ysgolion Cymraeg.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru