Angen i bob awdurdod lleol ysgwyddo cyfrifoldeb, yn ôl mudiad

16/03/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu datganiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cynlluniau i ddatblygu Addysg Gymraeg gan awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2017-20.

Ynddo mae’r Llywodraeth yn cadarnhau iddynt gymeradwyo 15 o’r Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg a gyflwynwyd ond bod 7 o siroedd eto i gael sêl bendith terfynol.

 

Mae’r Llywodraeth wedi gosod targed o gael 40% o ddisgyblion Cymru mewn addysg Gymraeg erbyn 2050, sy’n gam sylweddol ymlaen ac yn gyfraniad hollbwysig er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr erbyn 2050.

 

Dywedodd Wyn Williams, Cadeirydd mudiad Rhieni Dros Addysg, "Mae RhAG yn croesawu’r datganiad sy’n cynnig eglurder ar sefyllfa a fu’n annelwig ers rhai misoedd."

 

“Mae’n adlewyrchu ein galwadau ers cyflwyno drafftiau cynharaf y Cynlluniau hyn, sef bod diffyg uchelgais digonol gan rai siroedd i gyflymu twf addysg Gymraeg yn unol â pholisi cenedlaethol Cymraeg 2050.

 

“Rydym yn falch bod y Llywodraeth wedi peidio â chaniatáu i'r siroedd hynny osgoi eu cyfrifoldeb o gyfrannu at y nod cenedlaethol a’u bod wedi gwrthod derbyn Cynlluniau sy’n disgyn yn is na’r safon ddisgwyliedig.

 

“Pwyswn yn awr am fwy o fanylion gan y Gweinidog ynglŷn â’r brosesa’r amserlen i sicrhau bod yr hollsiroedd yn cyflwynocynlluniau o safon cyn gynted â phosibl. Mae angen sicrhau hefyd bod Cynlluniau Gweithredu manwl a phwrpasol yn cael eu llunio sy’n nodi’n glir beth yw cyfraniad pob partner allweddol.

 

Agor mwy o ysgolion

 

Yn ôl Wyn Williams, ‘Mae nod uchelgeisiol y Llywodraeth yn gwbl ddibynnol ar gynyddu niferoedd sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac felly mae agor mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfen anhepgorol o’r siwrnai at y miliwn. Mae’n dda gweld y Llywodraeth yn cydnabod yr angen i gyflymu hyn os ydym i gael unrhyw obaith o lwyddo.

 

"Edrychwn ymlaen at chwarae ein rhan yn y gwaith sy’n cael ei arwain gan Aled Roberts er mwyn gwella’r broses gynllunio, diwygio’r fframwaith a chryfhau’r ddeddfwriaeth er mwyn sefydlu cyfundrefn cynllunio, ar ôl 2020, sy’n addas i’r diben.”