'Angen meithrin entrepreneuriaid'

20/05/2013

Categori: Addysg, Arian a Busnes

Mae pobl ifanc yn colli'r awydd i ddechrau busnes eu hunain wrth iddyn nhw aros yn yr ysgol, medd Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru.

 

Mae astudiaeth gan y mudiad yn dangos bod traean o bobl ifanc rhwng 11-13 oed am fod yn berson busnes, ond mae'r canran yna'n disgyn i 18% wrth iddyn nhw gyrraedd 17 ac 18 oed.

 

Nod y Ffederasiwn yw dangos yr angen i feithrin entrepreneuriaid ifanc.

 

Bydd yr astudiaeth yn cael ei defnyddio gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol sy'n ystyried y mater.

 

Rhwystrau

 

Mae'r astudiaeth yn dangos bod disgyblion iau yn adnabod y gallu i reoli arian fel un o'r sgiliau allweddol sydd angen i ddechrau busnes.

 

Ond ymhlith disgyblion hŷn roedd y mwyafrif yn dweud mai risg ariannol yw un o'r prif rwystrau fyddai'n eu hatal rhag dechrau busnes.

 

I'r rhai sy'n byw yng nghefn gwlad, mae'r hinsawdd economaidd bresennol a "diffyg gwybod lle i ddechrau" hefyd yn cael eu crybwyll fel trafferthion wrth fentro i fyd busnes.

 

Roedd mwyafrif y disgyblion a holwyd yn dweud eu bod wedi cael rhywfaint o addysg fenter yn yr ysgol.

 

Ond er bod tystiolaeth, medd yr astudiaeth, o ddiwylliant o entrepreneuriaeth ymysg disgyblion, mae'n dweud bod mwy o sylw ar ddewisiadau hunangyflogaeth ac y dylid annog mwy i fynd ymlaen i ddechrau eu busnesau eu hunain.

 

'Mesurau ymarferol'

 

Dywedodd Janet Jones, cadeirydd Uned Bolisi Cymru gyda Ffederasiwn y Busnesau Bach:

 

"Mewn cyfnod lle mae cymaint o bryder am ddiweithdra ymysg yr ifanc, gallai dechrau busnes fod yn gyfle i bobl ifanc sydd ddim yn mynd i fedru mynd i weithio gydag eraill.

 

"Mae'n hanfodol felly i ni ystyried mesurau ymarferol i helpu pobl ifanc i gymryd y cam cyntaf yna i fynd i fyd busnes eu hunain."

 

Mae'r ymchwil - sy'n canolbwyntio ar 214 o ddisgyblion ysgolion a myfyrwyr prifysgol yng Nghymru - wedi cael ei gyflwyno i Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad sy'n ymchwilio i entrepreneuriaeth ieuenctid.

 

Fe ddaw yn dilyn cyhoeddi ffigyrau sy'n dangos bod 42 o fusnesau'n cael eu cychwyn am bob 10,000 o boblogaeth Cymru o gymharu â 64 am bob 10,000 yn Lloegr.

 

Yn ôl y Ffederasiwn mae nifer y busnesau yng Nghymru wedi crebachu'n raddol.

 

Er hynny mae nifer y bobl ifanc yng Nghymru sy'n sefydlu busnesau wedi cynyddu'r raddol dros y degawd diwethaf, gyda'r Ffederasiwn yn ychwanegu y gallai hyn fod oherwydd polisïau Llywodraeth Cymru yn y maes.

 

Eu gobaith yw y bydd yr ymchwil yn dangos y ffordd ymlaen i barhau'r diwylliant entrepreneuriaeth.

 

Ffynhonnell: BBC