Anrhydeddu Gwyn Howells am ei gyfraniad i ddiwydiant cig coch Cymru

14/09/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru, Gwyn Howells, wedi derbyn un o brif anrhydeddau’r diwydiant i gydnabod ei gyfraniad at ddatblygiad y sectorau cig oen, eidion a phorc yng Nghymru.

Mewn seremoni a drefnwyd gan Gyngor Gwobrwyo’r Cymdeithasau Amaethyddol  ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, derbyniodd Mr. Howells Gymrodoriaeth y sefydliad.

 

Magwyd Gwyn Howells ar fferm ddefaid yng Ngheredigion, a graddiodd o Brifysgol Bangor.  Yna dechreuodd weithio gyda’r Comisiwn Cig a Da Byw, gan ddod yn gyfrifol am weithgareddau’r sefydliad yng Nghymru ar ôl datganoli ar droad y ganrif.
Wedyn gwasanaethodd fel Prif Weithredwr y corff ardoll cig coch, Hybu Cig Cymru, ers sefydlu'r corff newydd a'i bencadlys yn Aberystwyth yn 2003.

 

O dan ei arweinyddiaeth, chwaraeodd y sefydliad ran allweddol wrth ddatblygu brandiau Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn fwydydd o’r ansawdd gorau a gydnabyddir ledled y DG ac yn rhyngwladol, a chynyddu gwerth allforion cig coch Cymru i £200 miliwn y flwyddyn.  Yn ogystal, mae'r sefydliad wedi gweithio ar draws y gadwyn gyflenwi i wella effeithlonrwydd a chynaliadwyedd.

 

Cydnabyddiaeth

 

Dywedodd Gwyn Howells: “Mae’n anrhydedd derbyn y wobr hon gan CARAS, gan fod Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a chymdeithasau amaethyddol eraill yn chwarae rhan mor hanfodol o ran bwyd a ffermio, ac economi a chymdeithas ehangach cefn gwlad.  Mae'r wobr yn gydnabyddiaeth o waith cyfunol Hybu Cig Cymru a'r gadwyn gyflenwi gyfan.

 

“Mewn 35 mlynedd o weithio yn y diwydiant hwn, gwelais storm a hindda; yn ddiweddar bu’n rhaid i HCC a'r sector ehangach ymateb yn ystwyth a chreadigol i heriau Brexit a Covid.  Cawsom gefnogaeth wych gan ddefnyddwyr gartref a thramor.
“Mae HCC wastad wedi ceisio gwneud ei orau glas i’w dalwyr ardoll, ac wrth wneud hynny helpodd i gefnogi diwydiant sy'n sail i economi a diwylliant cefn gwlad Cymru. Gobeithio y bydd yn parhau felly am genedlaethau i ddod.

 

“Wrth i’r sector cig coch yng Nghymru edrych tua’r dyfodol, bydd yn wynebu heriau, wrth gwrs, ond rydym hefyd mewn sefyllfa dda i ateb gofynion y defnyddiwr modern –  cynnyrch o ansawdd y gellir ei olrhain bob cam o’r daith ac a gynhyrchwyd yn ôl y safonau gorau o ran lles a chynaliadwyedd amgylcheddol.