Apêl am luniau er mwyn dysgu myfyrwyr am ein harfordir

05/04/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl rannu’r lluniau a’r atgofion sydd ganddynt o ddau le gwyliau poblogaidd, sef Talacre yn Sir y Fflint a Gronant yn Sir Ddinbych – y system dwyni gyflawn olaf ar y rhan hon o’r arfordir.

 Mae twyni tywod a thraethau gogledd ddwyrain Cymru wedi bod yn boblogaidd gyda chenedlaethau o drigolion lleol ac ymwelwyr.

 

Ond mae’r tywod sy’n symud yn barhaus yn golygu bod yr ardal yn newid drwy’r adeg oherwydd erydu arfordirol, newid hinsawdd a thwristiaeth.

 

Yn ei dro, mae hyn yn effeithio ar y dirwedd, y gymuned leol a’i heconomi, a bywyd gwyllt yr ardal.

 

Fe fydd unrhyw gofnod gan y cyhoedd yn helpu Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu adnoddau addysg ar gyfer myfyrwyr Daearyddiaeth TGAU a Safon Uwch fel y gallant ddysgu am y newidiadau naturiol hyn.

 

Bydd y deunyddiau, a gaiff eu llunio gyda chymorth Eni UK Limited, yn cynnwys clipiau clywedol gyda storïau a lluniau gan bobl sydd wedi ymweld â’r ardal – gan ddangos sut y mae’r amgylchedd wedi newid.

 

Deall y newid

 

Dywedodd Ffion Hughes, Cydlynydd Addysg, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae ein harfordir yng Nghymru yn ysblennydd, mae’n gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt ac mae’n cynnig llefydd arbennig y gallwn ymweld â nhw a’u mwynhau.

 

“Ond fel pob arfordir arall, mae’n newid yn barhaus, ac mae’n bwysig inni ddeall sut y mae’r newidiadau yma’n digwydd a beth yw eu heffaith.

 

“Rydym yn gofyn i ymwelwyr a phobl leol anfon y lluniau a’r atgofion sydd ganddyn nhw o Dalacre a Gronant er mwyn i’r myfyrwyr allu ymchwilio i sut y mae’r ardal wedi newid dros amser.

 

“Trwy astudio’r ardal, edrych ar y lluniau a gwrando ar y storïau, fe fydd y myfyrwyr yn cael enghreifftiau gwerthfawr a gwirioneddol o’r pwysau sy’n wynebu ein harfordir, ac fe allai hyn helpu i’w ddiogelu ar gyfer y dyfodol hyd yn oed.”

 

Gall pobl anfon eu lluniau a’u storïau am yr ardal i addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu eu postio i Rhadbost RSAY-KLUZ-HJBC, Cyfoeth Naturiol Cymru, Clawddnewydd, Rhuthun, LL15 2NL erbyn dydd Llun 7 Mai 2018.

 

Yn ogystal â bod yn bwysig i’r gymuned a’r economi, mae’r twyni yn yr ardal hon hefyd yn safleoedd cadwraeth pwysig. Maent yn gartref i rywogaethau prin a rhyngwladol bwysig, fel llyffant y twyni, y’i gwelwyd yn ddiweddar ar raglen Springwatch y BBC, a’r fôr-wennol fach.